Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 163191-2023

17/03/2023    S55

Polen-Olsztyn: Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen

2023/S 055-163191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Olsztyn
Nationale Identifikationsnummer: 739-384-70-26
Postanschrift: Plac Jana Pawła II 1 pok. 402
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-101
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Chlubicka
E-Mail: przetargi@olsztyn.eu
Telefon: +48 895273111/461/325
Fax: +48 895349375
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.olsztyn.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.11.2022.d
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest wybór Operatora dla Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie w celu świadczenia przez niego usług operatorskich, połączonych z zarządzaniem Halą Urania.

Do obowiązków Operatora będzie należało w szczególności:

eksploatacja Hali Urania,

zarządzanie Halą oraz prowadzenie działalności z wykorzystaniem Hali Urania, w tym organizacja imprez sportowych i widowiskowych; Partner Prywatny będzie miał prawo do pobierania pożytków w związku z eksploatacją Hali,

udostępnienie Hali Urania dla potrzeb Podmiotu Publicznego lub na rzecz wskazanych przez Podmiot Publiczny podmiotów, w sposób wypracowany w toku negocjacji,

utrzymanie Hali Urania w należytym stanie technicznym.

Warunki umów docelowych, w tym Umowy PPP i Umowy Dzierżawy, w tym podział ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego oraz czas trwania umów podlegają negocjacjom w etapie negocjacyjnym Postępowania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79950000 Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest wybór Operatora dla Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie w celu świadczenia przez niego usług operatorskich, połączonych z zarządzaniem Halą Urania.

Do obowiązków Operatora będzie należało w szczególności:

eksploatacja Hali Urania,

zarządzanie Halą oraz prowadzenie działalności z wykorzystaniem Hali Urania, w tym organizacja imprez sportowych i widowiskowych; Partner Prywatny będzie miał prawo do pobierania pożytków w związku z eksploatacją Hali,

udostępnienie Hali Urania dla potrzeb Podmiotu Publicznego lub na rzecz wskazanych przez Podmiot Publiczny podmiotów, w sposób wypracowany w toku negocjacji,

utrzymanie Hali Urania w należytym stanie technicznym.

Warunki umów docelowych, w tym Umowy PPP i Umowy Dzierżawy, w tym podział ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego oraz czas trwania umów podlegają negocjacjom w etapie negocjacyjnym Postępowania.

Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Opisie Potrzeb i Wymagań dotyczący Przedsięwzięcia oraz w Załączniku nr 6 do OPIW.

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 2 ustawy PPP, przy czym do wyboru Partnera Prywatnego i zawarcia Umowy, w zakresie nieuregulowanym w ustawie PPP stosuje się ustawę PZP – przepisu Działu II, Rozdział 3, Oddział 5 ustawy PZP – Dialog konkurencyjny (art. 169-188 ustawy PZP i przepisy związane) z uwzględnieniem art. 6 i art. 45 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2021, poz. 541 j.t., z późn. zm.).

Postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP (art. 5 ust. 2 ustawy o PPP)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Unieważniono postępowanie przed sporządzeniem SWZ, wcześniej nie było określonych dokładnie kryteriów wraz z wagą. Kryteria były określone tylko w OPIW od najwyższego do najmniej ważnego bez wagi / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

termin wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje 6 - 12 lat, okres obowiązywania umowy będzie podlegać negocjacjom i w zależności od wyników tych negocjacji, okres ten może podlegać aktualizacji

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-221421
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Unieważniono postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp. w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W toku dialogu konkurencyjnego prowadzono negocjacje z Wykonawcą m.in. w zakresie kwestii technicznych związanych z przebudowywaną Halą Urania w Olsztynie, kwestii finansowych, związanych z oczekiwaniami finansowymi Wykonawcy w kontekście aktualnych i spodziewanych uwarunkowań rynkowych, ryzyk, kosztów utrzymania Hali Urania, kosztów prowadzenia działalności, spodziewanych przychodów i in. Prowadzono również dialog w sprawach prawnych w zakresie projektu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pomimo zbliżenia stanowisk w wielu sprawach, zaprezentowany przez Partnera Prywatnego poziom oczekiwań finansowych w zakresie ponoszenia przez Partnera Publicznego kosztów działalności Wykonawcy związanych z Halą Urania (w formie wykupu usług), względnie innych prawnie dopuszczalnych form przepływów finansowych do Partnera Prywatnego, przewyższały w istotny sposób planowany oraz możliwy do poniesienia poziom finansowania przez Partnera Publicznego. W toku dialogu z Wykonawcą ustalono, że kwestie finansowe mają zasadnicze znaczenie, biorąc pod uwagę racjonalność dalszego prowadzenia dialogu oraz ponoszenia związanych z tym kosztów, a tym samym racjonalność dalszego prowadzenia postępowania. W/w okoliczności były nieznane Zamawiającemu przed wszczęciem postępowania w sprawie i możliwe do ujawnienia (poznania) dopiero w toku postępowania.

Zaistnienie w/w okoliczności spełnia hipotezę art. 256 ustawy PZP, albowiem w tej sytuacji dalsze prowadzenie postępowania jest niecelowe.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane

w dziale IX ustawy: Środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Terminy na wniesienie odwołania wynosi 10 dni od dnia przekazania informacji

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023