Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 163226-2022

29/03/2022    S62

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2022/S 062-163226

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 046-119004)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
Adres pocztowy: ul. Szamarzewskiego 62
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-569
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sewastynowicz
E-mail: asewastynowicz@wcpit.org
Tel.: +48 616654255
Faks: +48 616654255
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, LEKÓW Z IMPORTU DOCELOWEGO, LEKÓW ODURZAJĄCYCH I PSYCHOTROPOWYCH

Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-12/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków ogólnych, wyrobów medycznych, leków z importu docelowego, leków odurzających i psychotropowych

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 pakietów. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 046-119004

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/07/2022
Powinno być:
Data: 06/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: