Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 163266-2023

17/03/2023    S55

Polen-Stężyca: Feuerwehrfahrzeuge

2023/S 055-163266

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Stężyca
Nationale Identifikationsnummer: 589-15-95-806
Postanschrift: ul. Parkowa 1
Ort: Stężyca
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 83-322
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Weronika Ciachowska
E-Mail: stezyca@gminastezyca.pl
Telefon: +48 8828940
Fax: +48 8828999
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.gminastezyca.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Referenznummer der Bekanntmachung: WG.271.1.5.2023.WC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

gmina Stężyca, województwo pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Termin wykonania zamówienia wynosi 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia składania ofert tj. 20 kwietnia 2023 r., termin związania ofertą upływa dnia 18 lipca 2023 r. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych). Zasady wnoszenia wadium określono w SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający stawia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i uzna go za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek ochrony przeciwpożarowej o maksymalnej masie rzeczywistej >5,5 tony i o wartości brutto co najmniej 350.000 zł każdy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć oraz z ofertą.

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty w taki sposób, by przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat minimum dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze na zasadach szczegółowo określonych w SWZ.

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający informuje, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji wyłącznie sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu).

2.Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik.

3.Wadium – jeśli jest składane w formie gwarancji lub poręczenia - zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie JEDZ podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków – jeśli występuje.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II sekcja D składanych w JEDZ.

Zamawiający nie wymaga składania odrębnych JEDZ dla Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie minimum dwa lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek ochrony przeciwpożarowej o dopuszczalnej masie całkowitej > 5,5 tony i o wartości brutto co najmniej 350.000 zł każdy.

Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw o okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

W związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych Zamawiający ma obowiązek zastosowania dodatkowych przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z zm.).

Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/04/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/04/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Zamawiającemu po zalogowaniu na Platformie zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informację o złożonych ofertach Zamawiający zamieści na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zamówienie klasyczne o wartości powyżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 3; art. 108 ust. 1 pkt 4 dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 dotyczącego zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw o okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informacje z odpowiedniego rejestru, zgodnie z zapisami SWZ.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP: powtórzenie podobnych dostaw. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zostały zawarte w SWZ.

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie n/w dokumentów:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane).

2) w przypadku zawierania umowy z Wykonawcami, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed jej zawarciem dostarczenia dokumentu regulującego ich współpracę.

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy są możliwe w zakresie określonym we wzorze umowy - załącznik Nr 7 do SWZ. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności i wymaga akceptacji każdej ze Stron umowy. Dopuszczalne zmiany umowy zostały ponadto określone w art. 455 ustawy PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

4. Odwołanie wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

7. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawarto w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023