Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 163268-2023

17/03/2023    S55

Bulgarije-Kazanlak: Elektriciteit

2023/S 055-163268

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 045-128366)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - D-R HRISTO STAMBOLSKI EOOD
Nationaal identificatienummer: 123540775
Postadres: ul. STAROZAGORSKA No..16
Plaats: gr. Kazanlak
NUTS-code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postcode: 6100
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dobrina Georgieva
E-mail: mbalkazanlak@mail.bg
Telefoon: +359 43168336
Fax: +359 43170204
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mbal-kazanlak.com
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/25787

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Предмет на обществената поръчка:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 09310000 - Електрическа енергия  

  2.Място на доставка на електрическа енергия – гр.Казанлък, ул.“ Старозагорска“ № 16

3. Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва регистрация на график, след излизането на свободния пазар, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 045-128366

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Описание на опциите
In plaats van:

В проекта за договор е предвидена възможност за изменение на сключения договор на основание чл.116 от ЗОП

Te lezen:

В проекта за договор е предвидена възможност за изменение на сключения договор на основание чл.116 от ЗОП

В проекта на договора е направено изменение както следва :

Към чл.20 ал.1 се добавя нова т.5 със следното съдържание:

5.Договорът може да бъде прекратен с едностранно 2 месечно писмено предизвестие от страна на Изпълнителя,

в случай че след проведени преговори е невъзможно постигането на съгласие с Възложителя за изменение на

договора.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: