Lieferungen - 163305-2023

17/03/2023    S55

Nederland-Middelburg: Voertuigen voor de hulpdiensten

2023/S 055-163305

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 035-100300)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Zeeland
Nationaal identificatienummer: 391981746
Postadres: Segeerssingel 10
Plaats: MIDDELBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4337LG
Land: Nederland
Contactpersoon: Marc van Vooren
E-mail: inkoop@vrzeeland.nl
Telefoon: +31 118421100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veiligheidsregiozeeland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Watertankwagens

Referentienummer: EA-VRZ-2022-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare Europese Aanbesteding voor de levering van Watertankwagens ten behoeve van Veiligheidsregio Zeeland.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 035-100300

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/04/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/04/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Datum: 16-06-2023

Te lezen:

Datum: 23-06-2023

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen over de gewijzigde aanbestedingsdocumenten

Naar aanleiding van NVI-1 is de referentie-eis zoals beschreven in § 7.4 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van het begeleidend schrijven aangepast.

Wij verwijzen u hiervoor graag naar de documenten zoals gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen van 13-03-23.

Naar aanleiding van deze wijziging is ook de planning aangepast op TenderNed, alsmede § 4.3 Beoogde Planning van het begeleidend schrijven.