Služby - 163370-2018

17/04/2018    S74

Luxembursko-Luxemburg: Analýza vnútroštátnych opatrení na transpozíciu záväzkov podľa smernice Rady 2013/59/Euratom do zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení

2018/S 074-163370

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate General for Energy
Poštová adresa: European Commission — Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2530
Štát: Luxembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Analýza vnútroštátnych opatrení na transpozíciu záväzkov podľa smernice Rady 2013/59/Euratom do zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení

Referenčné číslo: ENER/D3/2018-162
II.1.2)Hlavný kód CPV
85100000 Zdravotnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto projektu je pomáhať Európskej komisii pri monitorovaní a vyhodnotení činností členských štátov pri transponovaní ustanovení smernice Rady 2013/59/Euratom (ďalej len „smernica“) do vnútroštátneho práva.

Dodávateľ služieb vykoná dôkladnú analýzu transponovania smernice v členských štátoch Európskej únie (EÚ) do národných právnych rámcov. Dodávateľom analyzovanými informáciami na právnej a technickej úrovni a vypracovanými závermi Komisia získa nástroje nevyhnutné pri rozhodovaní o úplnosti a adekvátnosti/správnosti transponovania v každom jednotlivom prípade.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 780 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o Euratome splnomocňuje Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, aby stanovilo jednotné základné bezpečnostné normy na ochranu zdravia pracovníkov a širokej verejnosti pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia. Z tohto dôvodu sa vytvoril komplexný súbor európskych právnych predpisov o radiačnej ochrane, ktorý zabezpečuje najvyššiu úroveň radiačnej ochrany pre verejnosť, pracovníkov a pacientov.

V roku 2013 bol tento rámec modernizovaný a konsolidovaný prijatím smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorá zaviedla niekoľko nových a posilnených požiadaviek, ktorých transpozíciu a uplatňovanie v súčasnosti vykonávajú členské štáty EÚ.

Konečný termín na transpozíciu smernice bol 6.2.2018. Článok 106 smernice ukladá členským štátom povinnosť uviesť do platnosti zákony, predpisy a administratívne ustanovenie potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou v stanovenej lehote a oznámiť ich Komisii.

Po oznámení takýchto opatrení Komisii musí Komisia pre všetkých 28 členských štátov overiť úplnosť a súlad vnútroštátnych transpozičných opatrení so špecifickými ustanoveniami smernice. V dôsledku toho hľadá Komisia pomoc zo strany dodávateľa so špecializovanými právnymi a technickými poznatkami týkajúcimi sa oblasti radiačnej ochrany.

Obstarávanie bude zahŕňať nasledovné úlohy:

Úloha 1:

Pochopenie ustanovení smernice: dodávateľ musí jasne porozumieť všetkým ustanoveniam smernice, ich právnym a technickým špecifikám, aby zabezpečil konzistentnosť posúdenia zhody v členských štátoch;

Úloha 2:

Kontrola „prima facie“ („na prvý pohľad“): dodávateľ overí úplnosť transpozície ustanovení smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a uvedie, či je transpozícia čiastočná alebo úplná;

Úloha 3:

Posudzovanie zhody: dodávateľ vykoná hĺbkovú právnu a technickú analýzu súladu vnútroštátnych transpozičných opatrení s ustanoveniami smernice;

Úloha 4:

Preklad vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica: dodávateľ poskytne preklady príslušných častí vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré transponujú smernicu, do angličtiny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 780 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/05/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2018