Υπηρεσίες - 163372-2018

17/04/2018    S74

Βέλγιο-Βρυξέλλες: AO 06A50/2018/M010-Περιοδικός έλεγχος των τεχνικών εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μια εξωτερική υπηρεσία για τους τεχνικούς ελέγχους στον χώρο εργασίας (SECT)

2018/S 074-163372

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: BE — 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: SAM Contrats et marchés, bureau RMD 04J024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

AO 06A50/2018/M010-Περιοδικός έλεγχος των τεχνικών εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μια εξωτερική υπηρεσία για τους τεχνικούς ελέγχους στον χώρο εργασίας (SECT)

Αριθμός αναφοράς: 06A50/2018/M010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71356100 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Περιοδικός και ρυθμιστικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υψηλής/χαμηλής τάσης, των ανελκυστήρων/μηχανισμών ανύψωσης και πρόσβασης στις προσόψεις, των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς, των ατμογεννητριών και εξοπλισμών υπό πίεση, των εγκαταστάσεων ανάλυσης ποιότητας αέρα/νερού και ανίχνευσης αμιάντου, των χώρων παιχνιδιού και γυμναστηρίου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71630000 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών
71631100 Υπηρεσίες επιθεώρησης μηχανημάτων
71631300 Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης κτιρίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη βελγική νομοθεσία σχετικά με την ευημερία στην εργασία (CODEX) + και τη γενική νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Περιοδικός και ρυθμιστικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υψηλής/χαμηλής τάσης, των ανελκυστήρων/μηχανισμών ανύψωσης και πρόσβασης στις προσόψεις, των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς, των ατμογεννητριών και εξοπλισμών υπό πίεση, των εγκαταστάσεων ανάλυσης ποιότητας αέρα/νερού και ανίχνευσης αμιάντου, των χώρων παιχνιδιού και γυμναστηρίου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις δημόσιες οντότητες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που τους επιτρέπει την πρόσβαση στη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/05/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Γαλλικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/06/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Rue Montoyer 70, Bruxelles, Βέλγιο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών καλούνται, επί ποινή άρσης του δικαιώματος πρόσβασης στην αποσφράγιση των προσφορών, να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους σε 1 πρόσωπο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

2022.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη στις 7.5.2018 (10:00).

Το σημείο συνάντησης ορίζεται στην είσοδο του κέντρου διαπίστευσης του κτιρίου Altiero Spinelli στις Βρυξέλλες.

Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες που έχουν προμηθευτεί τα έγγραφα της πρόσκλησης σε διαγωνισμό σχετικά με την εν λόγω σύμβαση θα εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στην επιτόπια επίσκεψη. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί παράγοντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη πρέπει να γνωστοποιήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, την επωνυμία της εταιρείας και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων. Οι εκπρόσωποι πρέπει να διαθέτουν ισχύον έγγραφο ταυτότητας.

Μπορούν να παραστούν 2 εκπρόσωποι, κατ' ανώτατο όριο, ανά οικονομικό παράγοντα. Η συμμετοχή στην επίσκεψη είναι προαιρετική.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συντάξει πρακτικά στη λήξη της επιτόπιας επίσκεψης, τα οποία θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο https://etendering.ted.europa.eu στις 22.5.2018.

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης στους χώρους, να θέσουν ερωτήσεις τις οποίες θεωρούν σχετικές και χρήσιμες σε ό,τι αφορά την υποβολή προσφοράς. Η γλώσσα εργασίας για την επίσκεψη θα είναι τα γαλλικά.

Τα ενδεχόμενα έξοδα μετακίνησης για την επιτόπια επίσκεψη θα βαρύνουν τον οικονομικό φορέα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: FR — 67000
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/04/2018