Werken - 163390-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Schilderwerk

2018/S 074-163390

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Utrecht - Stadsbedrijven
71663234
Tractieweg 2
Utrecht
3534 AP
Nederland
Contactpersoon: Pascal van Wel
Telefoon: +31 302860000
E-mail: p.van.wel@utrecht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aae1fdb89b8f5d76aff3302f993509e3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Vragen over de aanbesteding of aanbestedingsdocumenten dienen te worden gesteld via www.tenderned.nl
Utrecht
Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aae1fdb89b8f5d76aff3302f993509e3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Utrecht
Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schilderonderhoud aan objecten van de gemeente Utrecht

Referentienummer: 7200004026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

‘Schilderonderhoud aan objecten van de gemeente Utrecht’.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Portefeuille 1; Sport- en onderwijsobjecten.

Dit perceel betreft voornamelijk objecten zoals sporthallen, gymzalen, zwembaden en bibliotheken.

Het betreft in totaal grofweg:

— 250 objecten met een gezamenlijk oppervlak van 400.000 m2 BVO.

Portefeuille 4; Overig en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Dit perceel betreft voornamelijk objecten zoals bedrijfsverzamelobjecten, brandweerposten en overige objecten.

Het betreft in totaal grofweg:

— 170 objecten met een gezamenlijk oppervlak van grofweg 125.000 m2 BVO.

Civiele Techniek beheert onderstaande objecten.

Rakken 1 t/m 26.

Dit betreft voornamelijk voorportalen van werfkelders, aan de Utrechtse grachten, waarbij deuren, ramen, kozijnen, luiken, horren, gehengen, tralies en muurankers onder het schilderonderhoud vallen.

Het betreft grofweg:

— 400 objecten met variabel oppervlak.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria (zie document Gunningscriteria) / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Competentie 1,

— Competentie 2,

— Competentie 3,

— Competentie 4.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Interne Bedrijven, Inkoop
Postbus 10080
Utrecht
3505 AB
Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl

Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018