Werken - 163421-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Görlitz: Pleisterwerk

2018/S 074-163421

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Girbigsdorfer Str. 1 – 3
Görlitz
02828
Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Technischer Dienst
Telefoon: +49 3581371337
E-mail: td@klinikum-goerlitz.de
NUTS-code: DED2D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinikum-goerlitz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.evergabe.de/unterlagen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
LPA Planungsgesellschaft mbH
Roßweiner Str. 21
Döbeln
04720
Duitsland
Telefoon: +49 343160775-22
E-mail: boehm@lpa-gmbh.de
NUTS-code: DED

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinikum-goerlitz.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Innenputzarbeiten Haus C

Referentienummer: KFZ 18.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45410000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Innenputzarbeiten Haus C

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Innenputzarbeiten Altbau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Görlitz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 5 500 m2 Gips-Kalk-Putz, ca. 310 m2 Sanierputz, ca. 300 m2 Kalk-Zement- bzw- Zementputz

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Innenputzarbeiten Neubau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Görlitz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Innenputz Neubau Haus C – ca. 1 300 m2 Gips-Kalk-Putz, ca. 1 100 m2 Kalk-Zement-Putz

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gem. Vergabeunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH Haus 4 – Besprechungsraum EG Girbigsdorfer Str. 1 – 3 02828 Görlitz

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, DS Leipzig
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018