Werken - 163430-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Tolmezzo: Herstructurering

2018/S 074-163430

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi
Via Morgagni 5
Tolmezzo
33028
Italië
Contactpersoon: Annalisa Faggionato
Telefoon: +39 0433481606
E-mail: rup@aspcarnia.it
Fax: +39 043344422
NUTS-code: ITH42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aspcarnia.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.aspcarnia.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aspcarnia.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: azienda pubblica di servizi alla persona
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POR FESR 2014-2020 — Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell'ASP della Carnia «San Luigi Scrosoppi»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell'ASP della Carnia «San Luigi Scrosoppi» saranno costituiti da:

1) isolamento a cappotto per strutture opache verticali;

2) rifacimento serramenti;

3) rifacimento del tetto con sostituzione dell’isolamento orizzontale;

4) sostituzione apparecchi illuminanti corridoi e aree comuni;

5) riqualificazione energetica reti di distribuzione principali acqua calda sanitaria e ricircolo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH42
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

POR FESR 2014-2020 — Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell'ASP della Carnia «San Luigi Scrosoppi» consistenti in:

1) isolamento a cappotto per strutture opache verticali;

2) rifacimento serramenti;

3) rifacimento del tetto con sostituzione dell’isolamento orizzontale;

4) sostituzione apparecchi illuminanti corridoi e aree comuni;

5) riqualificazione energetica reti di distribuzione principali acqua calda sanitaria e ricircolo

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 150
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POR FESR 2014-2020
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia
Trieste
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018