Usługi - 163456-2017

29/04/2017    S84    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Leszno: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 084-163456

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Leszna – Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Tel.: +48 655206216
E-mail: bpw@leszno.pl
Faks: +48 655206216
Kod NUTS: PL417

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.leszno.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.leszno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego.

Numer referencyjny: BPW.271.05.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach odrębnych zadań:

1) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

2) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław

3) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

4) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie

5) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły

6) Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zad. Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ul. Strzeleckiej w Lesznie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 364 311.31 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. Zakres prac budowlanych obejmuje 5 etapów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 853 658.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.02.00-00-003416-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno, Lipno, Święciechowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław. Przedmiot zadania został podzielony na dwa etapy. Etap I – obejmuje wykonanie robót budowlanych w granicach miasta Leszna, Etap II – obejmuje wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj ” na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 354 844.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa pełnienia pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku. W ramach prac przewidzianych do realizacji zakłada się:

— roboty rozbiórkowe, posadzkowe, murarskie, malarskie, montażowe, okładzinowe,

— wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

— wymianę instalacji elektrycznej,

— demontaż i montaż instalacji wod.-kan. i c.o.,

— zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, zieleń, nasadzenia, ławki),

— wykonanie zadaszenia i podestu przed wejściem oraz opaski wokół budynku,

— wykonanie izolacji ścian, docieplenie stropodachu, modernizacja inst. c.o. i wentylacji

Budynek przewidziany do przebudowy wymaga przeprowadzenia prac niezbędnych do zaadoptowania jego powierzchni na potrzeby uczniów szkół zawodowych, przede wszystkim osób niepełnosprawnych, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 542.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie.

W ramach zadania planuje się na terenie Zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie przy ul. Leśnej budowę:

— elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV typu 3 x XRUYHAKXS 1 x 120 mm2 – 174 mb. wraz z szafką kablową złączami kablowymi oraz instalacji wewnętrznej – przyłączy kablowych do zasilania ładowarek dla autobusów (5 stanowisk),

— małogabarytowej stację transformatorowej 15/0,4 kV,

— zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 467.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2017
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły. W ramach zadania planuje się budowę nowoczesnych przystanków autobusowych wraz z pętlami i infrastrukturą niezbędną do ładowania autobusów:

— pętla autobusowa na ul. Rejtana: nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem, elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV, 0,4 kV i małogabarytowa stacja transformatorowa niezbędne dla zasilania pantografu zlokalizowanego na pętli autobusowej,

— pętla autobusowa na ul. Władysława Jagiełły: nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 014.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie pełno-branżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie. W ramach zadania planuje się:

— modernizację budynku kręgielni obejmującą przebudowę istniejącej powierzchni budynku kręgielni oraz jego rozbudowę wraz z instalacjami wewnętrznymi

— przebudowę kanalizacji deszczowej kolidującej z planowaną rozbudową budynku kręgielni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 785.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie jest częścią zamówienia obejmującego usługi nadzoru tożsame przedmiotowo, których łączna wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/06/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
20/06/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2017