Dienstleistungen - 163486-2022

29/03/2022    S62

Ungarn-Budapest: Anbieter von Anwendungen

2022/S 062-163486

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: 10585560244
Postanschrift: Csokonai Utca 3
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1081
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szabó Margit
E-Mail: szabo.margit@nisz.hu
Telefon: +36 17959285
Fax: +36 14594217
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nisz.hu/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.nisz.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000076502022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000076502022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Elektronikus közig. informatikai és távk. szolg.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Live Guide Klímavéd. alkalmazás továbbfejlesztés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000076502022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72416000 Anbieter von Anwendungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72416000 Anbieter von Anwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Budapest 1135 Budapest, Csata u. 8., 1081 Budapest, Csokonai utca 3., 1148 Budapest, Róna u. 54-56., ITM telephelye, Vállalkozó telephelye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul). A fejlesztendő rendszer felhasználószáma 50 000 főt és 200 000 db eszköz/berendezés nyilvántartását kezeli.

A részletes elvárásokat és az egyenértékűségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap”-hoz képest vállalt előteljesítési napok száma (minimum 0 nap, maximum 16 nap) / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 9 hónapos szerződéses időtartam alatt, Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől a rendszer élesítéséig számított 81. napot és az ezt követő 6 hónapos éles üzemi fejlesztői támogatást érti.

Ajánlatkérő a II.2.5. pontban a minőségi kritérium szerinti értékelési részszempontnál vállalt (napban megadott) megajánlást, azaz az előteljesítési napok számát úgy értelmezi, hogy annyi nappal korábban teljesíti a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti részhatáridőt a Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél, azaz pl. 16 nap vállalása esetén a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap” helyett a 65. napon teljesít.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 16 nap, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10,00 pontot!

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy az alkalmazás továbbfejlesztés nem bontható elemekre, annak szakmai megvalósítási tartalma, a műszaki leírásban meghatározott követelményekhez való illeszkedése megköveteli az egy egységben történő kezelést.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód, a kizáró fenn nem állásának előzetes igazolása az ajánlatban:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az ajánlata benyújtásakor, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A formanyomtatványra Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumként az EKR elektronikus űrlapot biztosít.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ és a 12-14.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén - az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, amely nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A kizáró okok fenn nem állására, illetve azok igazolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megkövetelt igazolási mód a kizáró okok fenn nem állásának igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során:

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az érintett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1.)

Az ajánlattevőnek ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti, vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait/szerződéseit, legalább az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,

- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások, elvégzett feladatok ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen (megadva a referenciaként megjelölt szolgáltatással érintett rendszert és volumenét is),

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont /-év,-hónap, -napban megadva/),

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolnia:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Amennyiben a referenciát az ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, úgy, a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet, ugyanis Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

M.2.)

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevőnek ajánlatában az EKR által biztosított űrlapon nyilatkoznia kell az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában a bemutatott szakemberekről az alábbi tartalommal:

- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a bevonni kívánt a szakember(ek) neve

- Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

- Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Ajánlattevőnek ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:

a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:

- a bevonni kívánt szakember neve,

- az alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettség, képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,

- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva), a szakmai gyakorlat bemutatása

b) az előírt képzettség igazolását, a bevonni kívánt szakember képzettségét, végzettségét, a felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettségű minősítését igazoló okirat egyszerű másolatát,

c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

d) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.)

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett), legalább 1 darab éles üzemben működő rendszer alkalmazásfejlesztésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), ahol az alkalmazásfejlesztés eredményeként létrejött rendszer felhasználószáma eléri legalább a 11 000 főt és az alkalmazásfejlesztés eredményeként létrejött rendszer legalább 70 000 db eszköz/ berendezés nyilvántartására és kezelésére alkalmas.

Ajánlatkérő alkalmazásfejlesztés alatt, azzal egyenértékűnek a következő tevékenységet érti: az alkalmazás éles üzembe helyezéséig tartó, új informatikai alkalmazás előállítására irányuló technológiai tevékenységet magában foglaló folyamat. Ajánlatkérő továbbá elfogadja alkalmazásfejlesztés tevékenységként, amennyiben a referenciát alkalmazás-továbbfejlesztés keretében végezték, tehát korábban kifejlesztett alkalmazás funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység került végrehajtásra. Ezen tevékenységekbe nem tartozik bele, így Ajánlatkérő nem fogadja el alkalmazásfejlesztésként a hibajavítást, karbantartást, optimalizálást, IT biztonság növelését, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásokat.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).

M.2.)

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettséggel, képzettséggel, akinek informatikai fejlesztési projekt(ek) megvalósításában alkalmazás-tervezői tapasztalata van és legalább három év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik és

b.) legalább 1 fő felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettséggel, képzettséggel, akinek informatikai fejlesztési projekt(ek) megvalósításában alkalmazásfejlesztői tapasztalata van és legalább három év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik.

Az a) és b) szempontra összesen minimum egy szakembert kell bemutatni, aki legalább 3 év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik. Az a) szempontnál bemutatott szakember bemutatható a b) szempontnál is.

Ahol a szakmai gyakorlat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai gyakorlat (ellátott feladat, tevékenység ismertetését) kezdő és befejező idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként, azonban az M.2. a) időtartama és b) időtartama közt lehet átfedés, ha ugyanazon szakember teljesíti a követelményeket.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

Az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) és M.2) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik. Nyertes ajánlattevő a teljesítése során kettő számla kiállítására jogosult a teljesítés igazolását követően Az ellenérték megfizetésének további részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A fizetési feltételekkel kapcsolatos további

előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a szerint, elektronikus számlát is befogad.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés hatályba lépése FELTÉTELES.

A szerződés hatályba lépésének feltétele, a beszerzésre vonatkozó szerződés fedezetét megteremtő - Ajánlatkérő és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közötti - egyedi szolgáltatási megállapodás („Live Guide Klímagáz Rendszer Kormányzati Adatközpontba történő migrálása és új energetikai modul fejlesztése” tárgyú EHF/432/2022-ITM_SZERZ számú direktfinanszírozási szerződés) hatályba lépése és Ajánlatkérő erről szóló tájékoztatása a szerződésben rögzített részletszabályoknak megfelelően.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/04/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/04/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Hely: EKR: www.ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az eljárás nyelve magyar.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).

8. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli.

9. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség 1 hónapban meghatározott időtartama alatt 30 napot ért.

10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

11. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

12. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

13. Az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumok felsorolását a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 28. pontja tartalmazza.

14. Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 26. és 27. pontjaiban foglaltakra.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea (lajstromsz.: 00754).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2022