Dienstleistungen - 163486-2022

29/03/2022    S62

Magyarország-Budapest: Alkalmazásszolgáltatás nyújtása

2022/S 062-163486

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Margit
E-mail: szabo.margit@nisz.hu
Telefon: +36 17959285
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nisz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000076502022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000076502022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Elektronikus közig. informatikai és távk. szolg.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Live Guide Klímavéd. alkalmazás továbbfejlesztés

Hivatkozási szám: EKR000076502022
II.1.2)Fő CPV-kód
72416000 Alkalmazásszolgáltatás nyújtása
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72416000 Alkalmazásszolgáltatás nyújtása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest 1135 Budapest, Csata u. 8., 1081 Budapest, Csokonai utca 3., 1148 Budapest, Róna u. 54-56., ITM telephelye, Vállalkozó telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab alkalmazásfejlesztés az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási kötelezettség elvégzéséhez szükséges 1 darab informatikai modul létrehozására (Hőtermelő berendezések energetikai felügyeleti rendszere modul). A fejlesztendő rendszer felhasználószáma 50 000 főt és 200 000 db eszköz/berendezés nyilvántartását kezeli.

A részletes elvárásokat és az egyenértékűségi követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap”-hoz képest vállalt előteljesítési napok száma (minimum 0 nap, maximum 16 nap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 9 hónapos szerződéses időtartam alatt, Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől a rendszer élesítéséig számított 81. napot és az ezt követő 6 hónapos éles üzemi fejlesztői támogatást érti.

Ajánlatkérő a II.2.5. pontban a minőségi kritérium szerinti értékelési részszempontnál vállalt (napban megadott) megajánlást, azaz az előteljesítési napok számát úgy értelmezi, hogy annyi nappal korábban teljesíti a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti részhatáridőt a Nyertes Ajánlattevőként szerződő Fél, azaz pl. 16 nap vállalása esetén a szerződéstervezet 2.2.1.f) pontja szerinti „Átadás-átvétel, élesítés: a szerződés hatálybalépésétől számított 81. nap” helyett a 65. napon teljesít.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 16 nap, így ezen megajánlásra és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10,00 pontot!

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy az alkalmazás továbbfejlesztés nem bontható elemekre, annak szakmai megvalósítási tartalma, a műszaki leírásban meghatározott követelményekhez való illeszkedése megköveteli az egy egységben történő kezelést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód, a kizáró fenn nem állásának előzetes igazolása az ajánlatban:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia az ajánlata benyújtásakor, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A formanyomtatványra Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumként az EKR elektronikus űrlapot biztosít.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ és a 12-14.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén - az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, amely nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A kizáró okok fenn nem állására, illetve azok igazolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megkövetelt igazolási mód a kizáró okok fenn nem állásának igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során:

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az érintett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1.)

Az ajánlattevőnek ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti, vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait/szerződéseit, legalább az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,

- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások, elvégzett feladatok ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen (megadva a referenciaként megjelölt szolgáltatással érintett rendszert és volumenét is),

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont /-év,-hónap, -napban megadva/),

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolnia:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Amennyiben a referenciát az ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, úgy, a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet, ugyanis Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

M.2.)

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevőnek ajánlatában az EKR által biztosított űrlapon nyilatkoznia kell az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában a bemutatott szakemberekről az alábbi tartalommal:

- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a bevonni kívánt a szakember(ek) neve

- Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

- Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Ajánlattevőnek ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:

a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal:

- a bevonni kívánt szakember neve,

- az alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettség, képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,

- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva), a szakmai gyakorlat bemutatása

b) az előírt képzettség igazolását, a bevonni kívánt szakember képzettségét, végzettségét, a felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettségű minősítését igazoló okirat egyszerű másolatát,

c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

d) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.)

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett), legalább 1 darab éles üzemben működő rendszer alkalmazásfejlesztésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával), ahol az alkalmazásfejlesztés eredményeként létrejött rendszer felhasználószáma eléri legalább a 11 000 főt és az alkalmazásfejlesztés eredményeként létrejött rendszer legalább 70 000 db eszköz/ berendezés nyilvántartására és kezelésére alkalmas.

Ajánlatkérő alkalmazásfejlesztés alatt, azzal egyenértékűnek a következő tevékenységet érti: az alkalmazás éles üzembe helyezéséig tartó, új informatikai alkalmazás előállítására irányuló technológiai tevékenységet magában foglaló folyamat. Ajánlatkérő továbbá elfogadja alkalmazásfejlesztés tevékenységként, amennyiben a referenciát alkalmazás-továbbfejlesztés keretében végezték, tehát korábban kifejlesztett alkalmazás funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység került végrehajtásra. Ezen tevékenységekbe nem tartozik bele, így Ajánlatkérő nem fogadja el alkalmazásfejlesztésként a hibajavítást, karbantartást, optimalizálást, IT biztonság növelését, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásokat.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).

M.2.)

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettséggel, képzettséggel, akinek informatikai fejlesztési projekt(ek) megvalósításában alkalmazás-tervezői tapasztalata van és legalább három év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik és

b.) legalább 1 fő felsőfokú, vagy IT szakirányú végzettséggel, képzettséggel, akinek informatikai fejlesztési projekt(ek) megvalósításában alkalmazásfejlesztői tapasztalata van és legalább három év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik.

Az a) és b) szempontra összesen minimum egy szakembert kell bemutatni, aki legalább 3 év (36 teljes hónap) gyakorlattal rendelkezik. Az a) szempontnál bemutatott szakember bemutatható a b) szempontnál is.

Ahol a szakmai gyakorlat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai gyakorlat (ellátott feladat, tevékenység ismertetését) kezdő és befejező idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként, azonban az M.2. a) időtartama és b) időtartama közt lehet átfedés, ha ugyanazon szakember teljesíti a követelményeket.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

Az ajánlati felhívás III.1.3) M.1) és M.2) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik. Nyertes ajánlattevő a teljesítése során kettő számla kiállítására jogosult a teljesítés igazolását követően Az ellenérték megfizetésének további részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A fizetési feltételekkel kapcsolatos további

előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a szerint, elektronikus számlát is befogad.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés hatályba lépése FELTÉTELES.

A szerződés hatályba lépésének feltétele, a beszerzésre vonatkozó szerződés fedezetét megteremtő - Ajánlatkérő és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közötti - egyedi szolgáltatási megállapodás („Live Guide Klímagáz Rendszer Kormányzati Adatközpontba történő migrálása és új energetikai modul fejlesztése” tárgyú EHF/432/2022-ITM_SZERZ számú direktfinanszírozási szerződés) hatályba lépése és Ajánlatkérő erről szóló tájékoztatása a szerződésben rögzített részletszabályoknak megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Hely: EKR: www.ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárás nyelve magyar.

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).

8. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli.

9. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség 1 hónapban meghatározott időtartama alatt 30 napot ért.

10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

11. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

12. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

13. Az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumok felsorolását a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 28. pontja tartalmazza.

14. Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 26. és 27. pontjaiban foglaltakra.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea (lajstromsz.: 00754).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/03/2022