Werken - 163501-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Karcag: Bouwwerkzaamheden

2018/S 074-163501

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Karcagi Tankerületi Központ
AK24382
Táncsics Mihály körút 15.
Karcag
5300
Hongarije
Contactpersoon: Pabar Ignác Roland
Telefoon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
NUTS-code: HU322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kk.gov.hu/karcag

Adres van het kopersprofiel: http://kk.gov.hu/karcag

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.matrixaudit.hu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
Postai cím: Poroszlay út 27.
Debrecen
4032
Hongarije
Contactpersoon: Szegvári Szilvia
Telefoon: +36 52502551
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
NUTS-code: HU321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kk.gov.hu/karcag

Adres van het kopersprofiel: http://kk.gov.hu/karcag

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
Postai cím: Poroszlay út 27.
Debrecen
4032
Hongarije
Contactpersoon: Szegvári Szilvia
Telefoon: +36 52502551
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
NUTS-code: HU321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kk.gov.hu/karcag

Adres van het kopersprofiel: http://kk.gov.hu/karcag

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP 4.1.3.-17 program keretében, a Karcagi Tankerületi Központ 8 darab intézménye vonatkozásában.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Az EFOP 4.1.3-17 számú program keretében, Ajánlatkérő fenntartásában lévő 8 darab köznevelési intézmény tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése, 8 rész ajánlattételi lehetőség keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés az Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00293) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45421100
45442100
45331000
45260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kovács Mihály Általános Iskola.

5241 Abádszalók, István király utca 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Kovács Mihály Általános Iskola (Abádszalók)-továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei a következők:

— Tornaszoba kialakítása,

— Homlokzat leázások és épületbeázások megszüntetése a tető rejtett esővíz elvezető csatorna cseréjével, keresztmetszetének megnövelésével.

Energetikai korszerűsítés, mely a fűtési rendszer primer oldalát érinti (kazánok cseréje, osztó-gyűjtők és szivattyúk cseréje);

— Infokommunikációs akadálymentesítés, a szükséges szerelési munkákkal együtt,

— Fényforrások cseréje a szükséges vezetékek kiépítésével, átalakításával.

Kivitelezés főbb mennyiségei:

— pont és felület rugalmas sportpadló 4 mm vastagságban 64,11 m2,

— belső falfestés 150 m2,

— külső fafelületek faanyagvédelme 503 m2,

— nyílászárók cseréje a kialakítandó tornaszoba főfalrendszerében össz: 8 db.,

— fekvőeresz csatornák 650 mm kiterített szélességgel,

— új lefolyócsatornák 150 mm átmérővel 204 m,

— Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra,

— tetőfedés 503 m.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min: 0 hónap-max:36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00293
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Váll. szerződés a Berekfürdői Veress Zoltán Ált. Iskola tanulói környezetének infrastrukturális megújulása (EFOP-4.1.3-17-2017- 00295) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45112720
45421100
45442100
45260000
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veress Zoltán Általános Iskola.

Berekfürdő, belterület IV. Béla király út. 1. sz hrsz: 179.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Veress Zoltán Általános Iskola (Berekfürdő)-továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei: Iskolaépület „A”(iskola épület) „B” ”(iskola épület) és „C” (tornaterem és öltöző) jelű épületei és iskolaudvar kézilabda pálya.

Kivitelezés főbb mennyiségei:

„A” épület:

— Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése parketta csiszolása és lakkozása 50,34 m2,

— Oktatási épületszárny folyosó, büfé, könyvtár födémszerkezetének felújítása 74 m2,

— Oktatási épületszárny tetőfedés és tetőszerkezet bontása új tetőszerkezet és héjalás készítése 540 m2.

„B” épület:

— Homlokzati hőszigetelés 62 m2,

— Nyílászárócsere (1 db müa ajtó),

— Nyílászárócsere (3 db müa. ablak),

— Tető hőszigetelés 64 m2.

Iskolaudvar:

— Iskolaudvar gyülekező helyének térkő burkolása 272 m2,

— Kézilabdapálya felújítása 1000 m2,

— Helyszínen öntött, szórt rekortán burkolat 360 m2.

Tornaterem:

— PVC-sportburkolat fektetése 202 m2,

— Belső festés 524 m2,

— Fa beltéri nyílászárók elhelyezése össz: 8 db.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(min:0 hónap-max:36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017- 00295
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Váll. szerződés a Kengyeli Kossuth Lajos Ált. Iskola tanulói környezetének infrastrukturális megújulása (EFOP-4.1.3-17-2017- -00286) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45112720
45262300
45421100
45442100
45430000
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kossuth Lajos Általános Iskola.

5083 Kengyel, Kossuth Lajos utca 100. 436/1. hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Kossuth Lajos Általános Iskola (Kengyel)-továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb feladatai, mennyiségei:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

1. Tornaterem tetőfelújítás, tetőszigetelés:

— tetőlécezés 1156 m2,

— cserépfedés bontással 1156 m2,

— ereszcsatorna 90 m, lefolyó csatorna 36 m,

— meglévő villámvédelmi felfogó rendszerleszerelése, új (horganyzott) vezetők visszahelyezése.

2. Sportpálya

— aszfaltburkolat csere 793,78 m2,

— pályavonalak felfestése.

3. Tantermekben:

— parketta burkolat csere, laminált padló fektetése 804,94 m2,

— ablak csere, műanyag, hőszigetelt 19 db,

— festés 2592,22 m2.

4. Lépcső:

— csúszásmentesítés, műkőburkolatok: 193,2 m2,

— belső festések előkészítése 286,032 m2.

5. Folyosó:

— padlóburkolat cseréje: 450,3 m2,

— fa lambéria elhelyezése /lazúrozott rétegelt fa lambéria/ 286,032 m2.

Ajtócsere 2 db.

— Ablak csere, műanyag, hőszigetelt 6 db,

— Rámpa készítése az akadálymentesített bejárati ajtóhoz,

— Korlát készítése porszórt felülettel 96 m.

6. Akadálymentesített mosdó kialakítása

7. Mellékhelyiségek felújítása

— csempézés 250,496 m2,

— padlóburkolat,

— épületgépészeti felújítási munkák,

— villanyszerelési munkák.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.

Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017- -00286
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Váll. szerződés a Kunhegyesi Ált. Iskola és AMI tanulói környezetének infrastrukturális megújulása (EFOP-4.1.3-17-2017- 00301) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45421100
45430000
45321000
45442100
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 38.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola -továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Létesítmény fejlesztéssel érintett területei:

— Tornaterem kopolit üvegfal, padlóburkolat,

— Tornaterem épület teljes energetikai korszerűsítése (homlokzati hőszigetelés.

Nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés).

— Tornaterem épület és kiszolgáló helyiségeinek elektromos hálózat korszerűsítése,

— Vizesblokkok terv szerinti felújítása,

— Alsós és felsős épület padló burkolat cseréje,

— infokommunikációs akadálymentesítés.

Beruházás főbb mennyiségei:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

— nyílászárócsere (külső, belső ablak, ajtó): össz: 77 db,

— üvegezett acél vázszerkezetbe épített külső alumínium ablak 20 db,

— fémszerkezetű kétszárnyú bejárati ajtó elhelyezése oldalvilágítóval 1 db,

— belső festés: 2785 m2,

— zárófödém (lapos tető) hőszigetelése: 650 m2,

— homlokzati hőszigetelés és vakolat 993 m2,

— csempézés vizes helyiségekben 50 m2,

— kerámia padlóburkolat 310 m2,

— parkettázás tantermekben 630,30 m2,

— meglévő parketta felújítása 264 m2,

— sportparketta fektetése tornateremben 480 m2,

— akadálymentes WC kialakítása 1 db,

— kommunikációs akadálymentesítés,

— projektarányos akadálymentesítés,

— tornaterem épület fűtéskorszerűsítése,

— tornaterem épület és kiszolgáló helyiségeinek elektromos hálózat,

— korszerűsítése, 60 db lámpatest cseréje,

— tornaterem és kapcsolódó helyiségeinek vizesblokk felújítása.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017- 00301
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kunmadarasi Általános Iskola tanulói környezetének infrastrukturális megújulása (EFOP-4.1.3-17-2017- 00299) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kunmadarasi Általános Iskola.

Kunmadaras, belterület Kossuth tér 5. sz. hrsz.: 1031/2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Kunmadarasi Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb mennyiségei:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

C-D jelű épület

— parketta csere 360 m2,

— fa lambéria csere 78 m2,

— járólap csere 46 m2.

D jelű épület.

— tetőfedési munkák 300 m2.

Főépület.

— parketta csere 720,2 m2.

Könyvtár helyiség.

— parketta csere 53,61 m2.

Gyülekezőtér.

Térburkolat idomkővel 278 m2.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hón / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017- 00299
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017- 00289) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45112720
45421100
45430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola.

5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. 132. hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb mennyiségei:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

— 145,4 m2 tetőszerkezet felújítás,

— 349,5 m2 tornaterem padló felújítás,

— 924 m2 aszfaltpálya újraburkolása és ellátása gumiburkolattal,

— 49,9 m labdavédő háló és hozzá tartozó tartóoszlopok kialakítása,

— 23,25 m2 távolugró futópálya kialakítása és rekortán burkolat elhelyezése,

— 18,5 m szegély készítése a távolugró gödörhöz és 3,9 m3 homokkal való feltöltése,

— 219,4 m2 aula burkolása csúszásmentes lappal,

— 521,1 m2 tantermek burkolása ipari PVC anyaggal,

— folyosón 2 db ajtóbeépítés, meglévő nyílásba (180x210 cm),

— folyosón 3 db ablakelhelyezés, meglévő nyílásba (370x180 cm),

— folyosón 1 db ablakelhelyezés, meglévő nyílásba (255x180 cm),

— építési törmelék kezelése,

— meglévő radiátorok cseréje 3 db (2 soros 60x160 cm), szelepekkel együtt,

— mosdók szanitereinek cseréje:

— 19 db WC-csésze, öblítőtartállyal,

— 8 db Vizelde, bűzelzáróval, öblítő szelep,

— 105 db sarokszelep,

— 4 db zuhany csaptelep,

— 31 db mosdó csaptelep, bűzelzáró.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017- 00289
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Tomajmonostorai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00069) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45112720
45421100
45310000
45430000
45442100
45200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tomajmonostorai Általános Iskola.

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Tomajmonostorai Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Az Építmény fejlesztéssel érintett területei:

— Elektromos korszerűsítés,

— Vizesblokkok átépítése pl: Sortiment típusú szerelt válaszfalak beépítésével,

— Lambéria falburkolat,

— Nevelői szoba és igazgatói iroda parketta csere,

— Belső festés,

— Bejárati ajtók fölé polikarbonát borítású előtető,

— Rekortán futópálya,

— Infokommunikációs akadálymentesítés,

— Belső ajtók szükség szerinti cseréje.

Beruházás főbb mennyiségei:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

— főáramköri elosztószekrény kompletten szerelve,

— felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 80 db,

— fa lambéria elhelyezése, szerelése 170,0 m2,

— festés 1655,0 m2,

— infokommunikációs akadálymentesítés szerelési munkákkal együtt,

— "Rekortan" futópálya kialakítása szükséges tereprendezés és alépítményi munkákkal kompletten 600 m2,

— vizesblokk komplett felújítása.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00069
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola épületeinek infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00281) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45210000
45430000
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola.

5420 Túrkeve, Kossuth Lajos utca 33.

5420 Túrkeve, Petőfi tér 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.

Létesítmény típusa: általános iskola.

Beruházás főbb mennyiségei (a teljes projektre vetítve):

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.

5420 Túrkeve,Kossuth Lajos utca 33.

— Meglévő cserépfedés 1800 m2,

— Lépcsőburkolat készítése, beltérben 75,9 m2,

— Szalagparketta fektetése 350 m2,

— Fa lambéria elhelyezése, szerelése 300 m2,

— Egyoldalas, 6 férőhelyes kerékpártároló 10 db,

— Falfestés 1000 m2,

— infokommunikációs akadálymentesítés,

— Meglévő Video megfigyelő rendszer bővítése, kültéri kamerák felszerelése új kiállásra,

— Vizesblokk teljes felújítása: válaszfal bontás és építés, vakolat javítás, padlóburkolat építése, 7 db belső ajtó beépítése, szerelt jellegű wc kabinrendszer, 10 db wc csésze beépítés, csaptelepek és szerelvények cseréje, belső festés.

5420 Túrkeve,Petőfi tér 6.

— kerékpár tároló építése, 6 férőhellyel,

— Lépcsőburkolat készítése beltérben, csúszásmentes kialakítással 25,2 m2,

— Szalagparketta fektetése: 423,94 m2,

— Fa lambéria elhelyezése 350,74 m2 magasság: 150 cm,

— Falfestés 1000 m2,

— infokommunikációs akadálymentesítés,

— Meglévő Video megfigyelő rendszer bővítése, kültéri kamerák felszerelése új kiállásra.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása,

— Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:

— minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.

A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.

Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hón / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00281
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Valamennyi rész tekintetében.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT) (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

Az AT-nek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentum - továbbiakban „ESPD” benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön benyújtja az ESPD formanyomtatványt a kizáró okok igazolása céljából.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet(ek) vonatkozásában csak az ESPD-ot szükséges benyújtani .az előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, a dokumentációban foglaltak szerint.

Amennyiben AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.A kizáró okok igazolása tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

A magyarországi letelepedésű AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

FIGYELEM SZ.1 szakmai alkalmasság feltételeit lásd. a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi rész tekintetében.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1.. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az M.1 alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ESPD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, NEM KÉRI megadni az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos részletes információkat az ESPD IV. rész további szakaszaiban.

A Kbt. 69. § (4) szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:

M.1. A Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) év (60 (hatvan) hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített (befejezett) építési referenciáit, a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.

A referencia igazolás tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (3) bek.).

— a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szerződés tárgyát,

— a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen Ajánlatkérő számára,

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Továbbá irányadó a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- amennyiben az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkálatokat tartalmazó szerződést:

M.1/1: Az 1. rész vonatkozásában:

— szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 45 m2 sportburkolat fektetése.

M.1/2: A 2. rész vonatkozásában:

— szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 150 m2 sportburkolat fektetése.

M.1/3: A 3. rész vonatkozásában:

— épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 1700 m2 felület festése.

M.1/4: A 4. rész vonatkozásában:

— épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 1800 m2 felület festése.

M.1/5: Az 5. rész vonatkozásában:

Épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 700 m2 parketta csere.

M.1/6: A 6. rész vonatkozásában:

— szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely tartalmazott rekortan burkolat elhelyezést és legalább 600 m2 aszfaltfelület felújítást.

M.1/7: A 7. rész vonatkozásában:

— - szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely tartalmazott legalább 400 m2-es rekortan futópálya építést és/vagy átalakítást és/vagy felújítást.

M.1/8: A 8. rész vonatkozásában:

— épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 700 m2 felület festése.

Az előírt alkalmassági követelmények igazolására részenként több szerződéssel is igazolható.

Egy szerződéssel több részre vonatkozó alkalmassági követelmény is igazolható.

Több részre történő ajánlattétel esetében:

— Az 1. és 2. részek tekintetében ugyanazt a referenciát Ajánlatkérő több részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja. Amennyiben az 1 és 2. részek tekintetében AT több részre kivan ajánlatot benyújtani, a megpályázott részekre irányadó elvárt referencia mennyiségek közül a legmagasabbat kell minimum követelményként teljesíteni és igazolni,

— A 3., 4. és 8. részek tekintetében ugyanazt a referenciát Ajánlatkérő több részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja. Amennyiben a 3., 4. és 8. részek tekintetében AT több részre kivan ajánlatot benyújtani, a megpályázott részekre irányadó elvárt referencia mennyiségek közül a legmagasabbat kell minimum követelményként teljesíteni és igazolni,

— A 6 és 7. részek tekintetében ugyanazt a referenciát Ajánlatkérő több részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban)- befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított számított öt évben (60 hónapban) került sor.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) bek. és 67. § (3) bekezdésében, a 69.§ (11) és a 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Közbesz. dok.-ban foglaltakat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Valamennyi rész tekintetében:

Előleg max. 30 %, biztosíték mentesen.

A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Pénzügyi fedezet: EFOP 4.1.3-17 program keretében 100 %, utófinanszírozással.

Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 1 db részszámla (az ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben, a műszaki tartalom 50 %-os igazolt teljesítésekor) és 1 db végszámla (az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt követően) benyújtására jogosult.

Ellenérték kifizetése: 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2),(5)-(6) továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A. §, 32/B. §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek,, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.).

Kötelező Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 12 hónap;

Késedelmi kötbér napi 1 %, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15 %; jólteljesítési garancia (Kbt. 134. § (3)): 3 %.

Továbbá irányadónak tekintendő a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet és Vállalkozási szerződés).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

4032 Debrecen Poroszlay út 27.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan (ajánlati nyilatkozat, ESPD)

2. Alvállalkozók: Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66. § a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését.

3. FIGYELEM Ajánlati biztosíték nyújtás feltételeit lásd. a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.).

5. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

6. Értékelési szempont: Az 1. (Ár) értékelési résszempont vonatkozásában: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere. A 2., és 3. (Minőségi)értékelési résszempontok A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere. Adható pontszám: 0-100. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet kötete) tartalmazza. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az 3, 4 és 8. részek esetében részenként: legalább 10 000 000 HUF/szerződéses időtartam és legalább 5 000 000 HUF/káresemény-, az 1, 2, 5, 6 és 7. részek esetében részenként: legalább 5 000 000 HUF/szerződéses időtartam és legalább 2 500 000 HUF/káreseményértéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, amelyeket ki kell terjeszteni a rész tárgya szerinti építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

8. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az Eljárást megindító felhívás II.2.5) pont Értékelési szempontok 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, az 1-8 részek esetében, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.

9. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat.

10. Ajánlati kötöttség (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

11. További részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

12. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstromszáma: 00140

13. Az AF. II.1.6) Részekre vonatkozó információk pont pontosítása: amennyiben Ajánlattevő 2 résznél több részre tesz megajánlást az ajánlatában, abban az esetben Ajánlatkérő, Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek minősíti!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉSEK feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek pontjához:

SZ.1. szakmai alkalmasság.

A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

A 322/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.

Továbbá irányadó a Kbt. 67. § (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.

VI.3) További információk ponthoz:

3. Ajánlati biztosíték: mértéke részenként: 1. rész: 400 000 HUF., 2. rész: 300 000 HUF., 3. rész: 900 000 HUF., 4. rész: 900 000 HUF., 5. rész: 400 000 HUF., 6. rész: 200 000 HUF., 7. rész: 300 000 HUF., 8. rész: 900 000 HUF., Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek., és ajánlattevő választása szerint:

— Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00336509-30005008 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító eredeti, hiteles vagy egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást, az ajánlatba csatolva,

— Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával; ez esetben az ajánlathoz befűzés nélkül, zárt borítékban csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt - garanciára vonatkozó nyilatkozat eredeti példányát,

— Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz befűzés nélkül,zárt borítékban csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvény eredeti példányát.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018