Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 163542-2018

17/04/2018    S74

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 074-163542

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ter6.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Laczkó Ügyvédi Iroda
Postai cím: Naphegy utca 41. II/9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Laczkó Katalin
E-mail: titkarsag@lkdr.hu
Telefon: +36 18009171
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bársony Emese
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcs-ó kiv-i feladatok ellátása-I.üt

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - I. ütem.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 800 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a Budapest, I.ker.,Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját,valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.

Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.

A projekt jelen szakaszában - I.ütem - kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs feladat ellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új szerkezeteken hőszigeteléssel. Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű, de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.

A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:

Organizáció.

— 3 toronydaru telepítése,

— 19 000 m2 nehéz és könnyűállvány építése,

— 43 db konténer telepítése,

— 500 fm kerítés építése.

Utólagos falszigetelés.

— 18 758 m3 földmunka,

— 4 924 m2 aljzatbeton bontás,

— 9 282 m2 utólagos vízszintes és függőleges szigetelés készítése,

— 12 595 m2 légpórusos vakolat készítése.

Bontási munkák.

— 8 621 m2 tetőbontás,

— 10 400 m2 válaszfal bontása,

— 16 250 m2 burkolat bontása,

— 8 450 m3 salakfeltöltés bontás,

— 200 m3 födém szerkezet bontás,

— 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás.

Szerkezetépítési munkák.

— 1 128 m3 alapmegerősítés,

— 2 759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése,

— 11 193 m2 vb. koporsófödém építése,

— 8 578 m2 új födém építése és 18 588 m2 födémmegerősítés,

— 600 m3 rizalit-építés,

— 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés,

— 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés.

Tetőfedés.

— 11 495 m2 komplett tetőfedés.

Homlokzatképzés:

— 11 617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés,

— 2 918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás,

— 2 868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő személyi állománya (szakmai tapasztalat) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 9 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A régészeti- műemléki feltárások eredménye valamint a szerkezeti bontással előkerülő háborús sérülések mértéke indokolhatja a munkák elhúzódását - 6 hónap.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása és igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A KR. 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) - áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozatbenyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerintifelkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8)bekezdéseire.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 7 milliárd HUF-ot, továbbá a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) származó árbevétele nem érte el a nettó 5 milliárd HUF-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1. § (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak (műemléki épületen és/vagy műemléki környezetben végzett magasépítési kivitelezés) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.

M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.

A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.

Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

M/3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a teljesítéshez szükséges állványzat, mint műszaki-technikai felszereltség leírását és annak igazolását (eszköz nyilvántartást vagy bérleti, használati szerződést), hogy rendelkezik a teljesítéshez szükséges állványzattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónap) műemléki épületen,és/vagy műemléki környezetben lévő épületen megvalósuló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó:

a)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciát,mely összesen legalább 8 ezer m2 alapterületű műemléképületen végzett 3 ezer m2 homlokzat felújítási vagy rekonstrukciós munkára vonatkozott, amely tartalmazott fa és/vagy fém nyílászáró cserét vagy felújítást;

b)befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített műemléképületen végzett 200 fm utólagos falszigetelési munkák elvégzését is tartalmazó referenciát;

c)olyan befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített, legalább 8 ezer m2 területű műemléki épületen végzett referenciát, amely legalább 4000 m2-en végzett utólagos szerkezet (födém) megerősítés munkálatot tartalmazott;

A referenciák között az átfedés megengedett,azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek (a-b-c) is megfelelhet.

M/2.Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1.)legalább 1 fő szakemberrel,akik rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá legalább 36 hónapos magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkezik és ebből legalább 24 hónap, műemléki épületen végzett beruházás, projektvezetési tapasztalata;

Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.

Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.

M/2.2.)legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, továbbá személyenként legalább 3 éves magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal és legalább 2 db 3 ezer m2 alapterületű épület felújításhoz kapcsolódó projektvezetési tapasztalattal;

Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.melléklet /IV. Felelős műszaki vezetés /1.rész 2.pontja alapján meghatározott érvényes „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.

Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A kategóriás érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.melléklet /IV. Felelősműszaki vezetés /1.rész 2.pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.

M/3.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik 15 ezer m2 homlokzati állványzattal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2), (6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik, mind a közvetlen megrendelések, mind az egyedi szerződések keretében.

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.

Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.

Részszámlázás biztosítása a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-ára figyelemmel történik.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/05/2018
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/05/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület fszt -i tárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-100

2. Pontkiosztás módszer ismertetése: 1.) értékelési rsz.:ár részempontok (1.1.ajánlati ár-egységárak alapján képzett ár,1.2. "K" tétel árképzés képzett ár, nettó HUF-ban) esetében fordított arányosítás,2.)értékelési rsz.:M.2.1, M.2.2.,M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata esetében egyenes arányosítás.Részletesen a közb.dok-ban.

3. A közbesz-i dok. letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap a I.3)pontban található címen érhető el.

4. AK. jelen eljárásban a Kbt. 54. §-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti,melynek mértéke 10 millió HUF.Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2)-ben meghatározott módokon. AK bszlasz: 10032000-00337452-00000017 MÁK.Részletek a Dok-ban.

5. Formai információk a Dok -ban.

6. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az a jánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot

7. AK a Kbt. 61. §(4)bek. figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen közbeszerzés tárgya,jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került,hogy a részajánlattétel nem lehetséges,mert a nyertes AT.által ellátandó feladatok volumene,komplexitása,egymással való szerves kapcsolata,továbbá a feladatok egymásra épülése a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

8. AK a hiánypótlás,valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. szerint biztosítja.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT.nek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti kif.nyil. az AF feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti,aláírt példányban.

10. AT köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag,hogy a kis- és

Középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv.szerint mikro-,kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

11. ATnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat

12. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére felelősségbiztosítás megkötését,vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 1 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően

13. A szerz.tervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT.nek a Kbt. 134. § (5) bek. alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

14. A Kbt. 35. § (8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozását a szerződés teljesítése

Érdekében.

15. Az ajánlathoz csatolni kell az AT.,az alvállalkozó,az alkalmasság igazolásába bevont(kapacitást nyújtó)gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot,dok-ot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját.Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra,a meghat-nak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

16. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adat ok vonat-ban a MNB által, az AF feladásának napján közzétett devizaárf. képezik az átszámítás alapját.Amennyiben valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára az AT. székhelye szerinti ország kp-i bankja ltal az AF feladásának napján érvényes devizaárf.számított euró ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint

17. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lsz: 00094.,1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9., laczko.katalin@lkdr.hu

18. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a KD-ban foglaltak szerint

19. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bek. b)pontja szerinti.

20. Helyszíni bejárás: 2018.4.23.10:00, Szentháromság tér 6. (épület főbejárat előtt)

21. AK jelen elj-ban nem alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e)-t.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

II.2.5.) pont (értékelési szempontok) folytatása:

Alszempontok ár esetében:

— Ajánlati ár (egységárak alapján képzett ár (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám: 65,

— „K” tétel árképzés képzett ára (nettó HUF-ban kifejezve) / súlyszám: 5.

Alszempontok minőségi kritérium esetében:

M.2.1.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 60 többlet tapasztalati hónap műemléki területen) (db) / Súlyszám: 10

M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10

M.2.2.alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. referencia 10 db projektvezetés) (db) / Súlyszám: 10

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018