Werken - 163558-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2018/S 074-163558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz
Telefoon: +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną

Referentienummer: ZIM-DZ.3322.40.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 79.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 246 519.54 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
45110000
45200000
45210000
45220000
45310000
45320000
45330000
45400000
45443000
71000000
71200000
71240000
71300000
71400000
71500000
71520000
71540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ul. Sienkiewicza 79.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 79. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w obrębie fragmentu działki o nr ewid. 391, obręb S-6. Na działce znajduje się pięć budynków (oznaczonych w PFU kolejno literami A,B,C,D i E, w których planowane są następujące ingerencje:

a) Budynek A (prawa oficyna):

Istniejący budynek oficyny zachodniej zostanie przebudowany i nadbudowany. Obiekt podlega zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego wielorodzinnego na obiekt biurowo-usługowy: znajdą się tutaj lokale użytkowe zlokalizowane w parterze budynku oraz pracownie twórcze na pozostałych kondygnacjach. Budynek uzyska nową elewację frontową od strony północnej.

b) Budynek B (kamienica frontowa):

Istniejący budynek frontowy zostanie przebudowany i nadbudowany. Obiekt zachowuje obecną funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze: zmianie sposobu użytkowania podlegają jedynie lokale mieszkalne na parterze, które przekształcone zostaną w lokale usługowe. Na poziomie +2 lokowana będzie funkcja o charakterze społecznym – mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek uzyska nową elewację frontową od strony północnej.

c) Budynek C (prawa oficyna):

Istniejący budynek oficyny wschodniej zostanie przebudowany i nadbudowany. Obiekt podlega zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego wielorodzinnego na obiekt biurowo-usługowy – znajdą się tutaj lokale użytkowe zlokalizowane w parterze budynku oraz pracownie twórcze na pozostałych kondygnacjach. Budynek uzyska nową elewację frontową od strony północnej.

d) Budynek D (oficyna poprzeczna):

Istniejący budynek frontowy zostanie gruntownie przebudowany i nadbudowany. Obiekt podlega zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnej wielorodzinnej na użyteczności publicznej – dom dziennego pobytu Senior Wigor. Elewacje zewnętrzne zostaną przebudowane. Budynek uzyska nową elewację frontową od strony północnej.

e) Budynek E (lewa oficyna):

Budynek przeznacza się do rozbiórki w celu uzyskania przestrzeni umożliwiającej zagospodarowanie terenu nieruchomości na ogród dla potrzeb domu pobytu dziennego Senior Wigor.

f) Teren działki zostanie zaadaptowany na ogród. Przewiduje się zagospodarowanie zieleni z możliwie maksymalnym zachowaniem obecnego drzewostanu, wprowadzenie nowych nasadzeń m.in. w miejscu wyburzanego budynku E, elementów małej architektury, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu.

Dla przedmiotowej nieruchomości wydane zostały szczegółowe wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uwagi Architekta Miasta. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wykonane zostały rys historyczny i kwerenda.

Nieruchomość jest objęta następującymi formami ochrony konserwatorskiej:

— obszar stanowiący zabytek objęty ochroną przez wpis do rejestru zabytków nr A/48 z 20.01.1971r.,

— obszar stanowiący zabytek chroniony przez utworzenie parku kulturowego na mocy uchwały Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9.12.2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,

— zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytków jako obszar historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego, pod nazwą „Osada Łódka”,

— strefa ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego (ochrona wynikająca z projektu mpzp).

Docelowa dokumentacja projektowa (m.in. projekt budowlany) wymaga uzyskania pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna– zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków UE.

Projekt 6 - Projekt pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” (nr: WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17) - umowa nr: UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 (z dnia 30.8.2017 roku).

2. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ - wysokość 340 000,00 PLN

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 183-374200
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Budomal” Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak
Janów 1A
Łódź
92-701
Polen
Telefoon: +48 426340505
Fax: +48 426340505
NUTS-code: PL711
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 980 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 246 519.54 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne, w szczególności roboty konserwatorskie elewacji frontowej i prześwitu bramowego oraz roboty instalacyjne (c.o., wod-kan, elektryczne, teletechniczne) – KLIM-EKO 2 Spółka z o.o., ul. Wedmanowej 8 A, 93-228 Łódź.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018