Werken - 163562-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Elektronische bulletin boards

2018/S 074-163562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polen
Contactpersoon: Dorota Tuźnik
Telefoon: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowa 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR

Referentienummer: EZP.271.122.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48813100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1] Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowa 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2] Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000
30200000
45000000
48000000
45233140
45232452
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

GDYNIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1] Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR, w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do siwz, b)Dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR – załącznik 1b do siwz. c)Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe, obejmujące branże: TIPA, sanitarną, drogową, elektryczną – załącznik 1c do siwz; 2] Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 3]Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części – załącznikami 1a, 2a, 3a i 4a do siwz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.06.01.00-00-0027/16 Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cześć 1 - Wadium: 34 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000
30200000
45000000
48000000
45233140
45232452
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

GDYNIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1] Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR, w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2a do siwz, b)Dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR – załącznik 2b do siwz, c)Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe, obejmujące branże: TIPA, sanitarną, drogową, elektryczną – załącznik 2c do siwz;2] Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 3] Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się realizować działania informacyjne i promocyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części – załącznikami 1a, 2a, 3a i 4a do siwz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.06.01.00-00-0027/16 Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Część 2 - Wadium: 30 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 021-043273
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pzp=oznacza ustawę z 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.RM=Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016r. poz. 1126). 1]Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.; 2] Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.3] Dokumenty składane z ofertą: a)oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art.24 ust.5 pkt 1, 8 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postęp.określonych przez zamawiającego,w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ust.standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi zał.nr 2 do siwz. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, co oznacza, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w cz. IV. b)zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 3 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w §9 ust.1 pkt 1-4 RM c)Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Zał. nr 1 do siwz.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.d)Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. e)Kosztorysy ofertowe, wg przedmiarów robót Zamawiającego, na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia, stanowiących odpowiednio Zał. 1c,2c,3c,4c do siwz. f)Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.4]Składane na wezwanie: a)wykaz robót budowlanych o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1 RM,b)wykaz osób, o treści odpowiadającej zał. nr 6 do siwz, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 RM5]Cd. tekstu z pkt.III.1.3) lub łącznie przez dwie osoby.Zamawiający dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 2 siwz. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane,o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane,z zastrzeżeniem art. 12a oraz ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagany warunek dla danej części może być spełniony łącznie 6]Szczegółowe informacje dot.postępowania w tym warunków udziału i składanych dokumentów: pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp122.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018