Werken - 163594-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Mandelieu: Installatie van beveiligingsuitrusting

2018/S 074-163594

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESCOTA
562 041 525 00071
432 avenue de Cannes — BP 41
Mandelieu cedex
06211
Frankrijk
Contactpersoon: Direction Financière et Juridique — Services Marchés Contrats
Telefoon: +33 493485000
E-mail: marches.escota@vinci-autoroutes.com
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vinci-autoroutes.com

Adres van het kopersprofiel: https://consultations.escota.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société de droit privé
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionnaire autoroutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réseau ESCOTA — Réparation des dispositifs de retenue

Referentienummer: DMP-PF-17.029-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233292
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande concernant les réparations des dispositifs de retenue (métal et béton) et des équipements de sécurité, notamment atténuateurs de chocs, ITPC, endommagés du fait d’accidents de la circulation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 591 232.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Côte d'Azur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928100
34928110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département des Alpes Maritimes (06).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réparation des dispositifs de retenue (métal et béton) et des équipements de sécurité notamment atténuateurs de chocs, ITPC, endommagés ou détruits du fait d'accidents de la circulation. A titre indicatif il est estimé le remplacement de 5 000 ml de glissières métalliques et de 100 ml de glissières béton sur la durée de l’accord-cadre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant de la valeur estimée mentionnée à l’article II.2.6 correspond au montant estimé issu du Détail Estimatif de Référence (DE Réf.) pour la durée totale du présent accord-cadre.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Var Estérel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928100
34928110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Départements des Alpes-Maritimes (06) et du Var (83).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réparation des dispositifs de retenue (métal et béton) et des équipements de sécurité notamment atténuateurs de chocs, ITPC, endommagés ou détruits du fait d'accidents de la circulation. A titre indicatif il est estimé le remplacement de 16 000 ml de glissières métalliques et de 170 ml de glissières béton sur la durée de l’accord-cadre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant de la valeur estimée mentionnée à l’article II.2.6 correspond au montant estimé issu du Détail Estimatif de Référence (DE Réf.) pour la durée totale du présent accord-cadre.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Provence

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928100
34928110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Départements du Var (83) et des Bouches-du-Rhône (13).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réparation des dispositifs de retenue (métal et béton) et des équipements de sécurité notamment atténuateurs de chocs, ITPC, endommagés ou détruits du fait d'accidents de la circulation. A titre indicatif il est estimé le remplacement de 12 000 ml de glissières métalliques et de 140 ml de glissières béton sur la durée de l’accord-cadre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant de la valeur estimée mentionnée à l’article II.2.6 correspond au montant estimé issu du Détail Estimatif de Référence (DE Réf.) pour la durée totale du présent accord-cadre.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Val de Durance

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928100
34928110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse (84), des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes-Alpes, (05).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réparation des dispositifs de retenue (métal et béton) et des équipements de sécurité notamment atténuateurs de chocs, ITPC, endommagés ou détruits du fait d'accidents de la circulation. A titre indicatif il est estimé le remplacement de 11 000 ml de glissières métalliques et de 50 ml de glissières béton sur la durée de l’accord-cadre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant de la valeur estimée mentionnée à l’article II.2.6 correspond au montant estimé issu du Détail Estimatif de Référence (DE Réf.) pour la durée totale du présent accord-cadre.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 205-422327
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Côte d'Azur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AER
Quartier Prignan — BP 10014
Istres
13802
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 844 989.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Var Estérel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AER
Quartier Prignan — BP 10014
Istres
13802
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 575 251.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Provence

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AER
Quartier Prignan — BP 10014
Istres
13802
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 178 198.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Réparation des dispositifs de retenue — District Val de Durance

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AER
Quartier Prignan — BP 10014
Istres
13802
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 992 793.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Durée de l'accord marché: 4 ans.

Principales conditions financières du marché: Ferme et révisable.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de Grande Instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
Frankrijk
Telefoon: +33 491155050
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491544290
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

L’opérateur économique dispose de la faculté de former les recours suivants devant le Tribunal de grande instance de Marseille:

— un référé précontractuel avant la signature du marché sur le fondement des dispositions des articles 2 et suivants de l’ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009; un délai de seize (16) jours sera respecté entre la date d’envoi du courrier de rejet et la date de signature du marché. Ce délai sera ramené à onze (11) jours en cas d’envoi dudit courrier de rejet par courriel,

— un référé contractuel après la signature du marché et au plus tard le trente-et-unième (31ème) jour suivant la publication de l’avis d’attribution sur le fondement des dispositions des articles 11 et suivants de l’ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal de Grande Instance de Marseille
Marseille
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018