Werken - 163670-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

2018/S 074-163670

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 063-138895)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jüdische Gemeinde Frankfurt KdöR
Westendstr. 43
Frankfurt am Main
60325
Duitsland
E-mail: mailto@jg-ffm.de
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jg-ffm.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Erweiterung Lichtigfeldschule – Vergabe Bauleistungen – Metallbau- und Schlosserarbeiten Los-Nr. 15

Referentienummer: 710/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Erweiterung Lichtigfeldschule, Westendstr. 45+47, 60325 Frankfurt am Main

18 Klassenräume, 1 Cafeteria, UG, EG bis 5 OG, BGF ca. 5 000 m2, Tiefgaragenerweiterung, Innenstadtbebauung – Metallbau- und Schlosserarbeiten –

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 063-138895

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Die Vergabeunterlagen haben sich aktualisiert, Anlage 19 Bieterfragen wurde eingestellt.