Services - 163678-2017

29/04/2017    S84    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 084-163678

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
129010164
ул. „Пиротска“ № 171А
София
1309
България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.nspbzn.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nspbzn.mvr.bg/Obst_porachki/ZOP/default.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nspbzn.mvr.bg/Obst_porachki/ZOP/nadzor2.htm
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — МВР
129010164
ул. „Никола Габровски” № 30
София
1172
България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.nspbzn.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nspbzn.mvr.bg/Obst_porachki/ZOP/default.htm

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти“.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Избраният изпълнител следва да извърши консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи (СМР) и влаганите материали и продукти, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и упражняване на инвеститорски контрол на шест центъра за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.

Всеки център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения се състои от учебен център и учебно-тренировъчен комплекс.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 277 724.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
код NUTS: BG313
код NUTS: BG322
код NUTS: BG423
код NUTS: BG411
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

На територията на Република България — областите Бургас, Враца, Габрово, Пазарджик, София и Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният изпълнител следва да извърши консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи (СМР) и влаганите материали и продукти, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 2016 г.) и упражняване на инвеститорски контрол на шест центъра за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.

Всеки център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения се състои от учебен център и учебно-тренировъчен комплекс. Съществуващи сгради, предназначени за учебни центрове и терени за изграждане на учебно-тренировъчните комплекси, се намират на територията на областите Бургас, Враца, Габрово, Пазарджик, София и Шумен.

Подробно описание на учебните центрове и учебно-тренировъчните комплекси е налично в Техническите спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 277 724.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по ОПОС 2014 -2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Участникът трябва да съобрази ценовото си предложение с посочените максимални стойности за съответните обекти.

Участник, чието предложение за съответен обект надвишава посочената максимална стойност, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Изискване за правоспособност за упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП.

Участникът трябва да бъде вписан в регистъра на лицата, упражняващи дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и да притежава Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 167 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекция за национален строителен надзор или оправомощено от него длъжностно лице, или Лиценз от министър на регионалното развитие и благоустройството съгласно § 128 от Преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.), за извършването на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Когато участник е чуждестранно лице, той трябва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Съответствието с изискването по т. 1. се декларира с попълването на Част IV, Раздел А, т. 1 на ЕЕДОП.

Документи за доказване: копие на Удостоверение по чл. 167, ал.1 от ЗУТ за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или валиден лиценз по § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение за членство в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, ако такъв му бъде изискван в хода на процедурата на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП.

В случай че съответния документ (удостоверение или друг еквивалентен документ) е достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната държава членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното изискване.

На основание чл. 112, ал.1, т. 4 от ЗОП, преди сключване на договора за обществена поръчка, чуждестранният участник, притежаващ документ по чл. 166, ал.7 от ЗУТ, следва да извърши регистрация в съответствие с чл. 9 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и да представи удостоверение по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ и/или упражняване на инвеститорски контрол.

Съответствието с изискването по т. 1. се декларира с попълването на Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП.

2. Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

Съответствието с изискването по т. 2 се декларира с попълването на Част IV, Раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП.

Документи за доказване: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки;

2. доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строежи от I категория, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

4. справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключили финансови години минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС.

Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ и/или упражняване на инвеститорски контрол.

2. Участниците следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строежи от I категория, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Съответствието с изискването по т. 1. се декларира с попълването на Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. За всяко лице следва да се декларира информация за придобитата специалност, квалификация, стаж по специалността и вид на правоотношението с участника.

Документи за доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Забележка: Списъка се предоставя преди подписване на договора от избрания изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката със задължителен минимален състав на екипа от физически лица съгласно чл. 6, ал. ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г., чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, задълженията на координатор по безопасност и здраве и инвеститорски контрол, по специалности, както следва:

— архитектура — 1 лице;

— промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения — 1 лице;

— топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) — 1 лице;

— специалностите, въз основа на които се придобива квалификация „електроинженер“ — 1 лице;

— водоснабдяване и канализация — 1 лице;

— специалностите, въз основа на които се придобива квалификация „инженер в областта на телекомуникациите“ — 1 лице;

— специалностите, въз основа на които се придобива квалификация „технолог в областта на производствените процеси“ — 1 лице;

— специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.) — 1 лице;

— пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението — 1 лице;

— специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията — 1 лице;

— специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания — 1 лице;

— ландшафна архитектура, паркоустройство — 1 лице;

— юрист — 1 лице;

— координатор по безопасност и здраве — 1 лице;

— специалист Инвеститорски контрол — 1 лице.

Допуска се включване в екипа на консултанта и на лица със специалности, приравнени към посочените. Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност изброени по-горе.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и инансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците не трябва да са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, свързана с извършването на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяването на строителен надзор и упрражняване на инвеститорски контрол. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изпълнител представя документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 159-287561
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/06/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, „Никола Габровски” № 30.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от цената на договора без включен ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: заверено копие на платежно нареждане за парична сума,преведена по сметката на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в БНБ ЦУ:IBAN: BG82BNBG 9661 3001 57303, BIC код на БНБ ЦУ– BNBGBGSF; банкова гаранция в оригинал; заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя, в размер на 5 %(пет на сто) от цената на договора без включен ДДС.

Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на гаранцията за изпълнение.В случай на банкова гаранция, тя следва да отговаря на следните условия:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма,предварително съгласувана с Възложителя;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Когато като Гаранция за изпълнение се представя под формата на застраховка, изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

2.да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 дни след прекратяването на Договора.

Избраният за изпълнител участник представя гаранция, обезпечаваща на 100 % размера на авансово предоставените средства в срок до 5 дни след започване на строителството(съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво) на съответния обект.

Гаранцията за авансово предоставените средства се представя в една от формите, предвидени за гаранцията за изпълнение.

При представяне на банкова гаранция или застраховка, същата следва да е със срок на валидност/срок на договора 36 месеца от сключване на договора за обществената поръчка плюс 30 дни. При необходимост този срок трябва да бъде удължен до въвеждане в експлоатация на съответния обект.

При подаване на оферта участникът само декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Съгласно чл. 67,ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка,Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Сроковете за осъществяване на отделните услуги са както следва:

Срок за оценка на съответствието на проектите с основните изисквания към строежите — до 20 дни след предоставяне на Изпълнителя на готовите инвестиционни проекти с приемо-предавателен протокол.

Срокът за осъществяване на строителен надзор, изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве и инвеститорски контрол е до завършване на СМР и въвеждане на строежите в експлоатация, но не по-късно от срока за изпълнение на поръчката(36 месеца).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и следващите от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/04/2017