Leveringen - 163741-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 074-163741

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Polen
Contactpersoon: Dział Głównego Inżyniera, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, p. 4.119
E-mail: przetargisdzp@amu.edu.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amu.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.amu.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jest sukcesywna dostawa komputerów mobilnych, okres 1 roku – II partie

Referentienummer: 907/PN/13/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Jest sukcesywna dostawa komputerów mobilnych, okres 1 roku – II partie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Partia I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, Słubice, Gniezno, Kalisz, Piła.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywna dostawa komputerów mobilnych, okres 1 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin naprawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prawo Zamawiającego do zamawiania sprzętu w dowolnej konfiguracji i ilości - polega na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych towarów z danej partii będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych towarów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto danej partii. Ostateczna wartość .... (cd w SIWZ).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Partia II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, Słubice, Gniezno, Kalisz, Piła.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywna dostawa komputerów mobilnych, okres 1 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin naprawy / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Prawo Zamawiającego do zamawiania sprzętu w dowolnej konfiguracji i ilości - polega na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych towarów z danej partii będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych towarów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto danej partii. Ostateczna wartość .... (cd w SIWZ).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

dla partii I 20 000,00 PLN, dla partii II 20 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

c. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej: dla partii I i II:

Dostawę/dostawy spełniające łącznie poniższe dwa warunki:

— w okresie nie dłuższym niż kolejnych 12 miesięcy dostawa/dostawy te osiągnęły ilość min. 50 sztuk komputerów mobilnych,

— jedna z dostaw obejmowała min. 10 szt. komputerów mobilnych (dla spełnienia tego warunku należy wskazać jedną dostawę albo większą ilość dostaw, jeżeli zostały dokonane w okresie następujących po sobie 30 dni licząc od pierwszej z nich).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukcesywna dostawa komputerów mobilnych okres 1 roku–II partie, z prawem Zamawiającego do zamawiania sprzętu w dowolnej konfiguracji i ilości w zakresie danej partii. Pod pojęciem dostawa Zamawiający rozumie sprzedaż i dostarczenie sprzętu do użytkownika oraz jego uruchomienie.Prawo Zam. do zamawiania sprzętu w dowolnej konfiguracji i ilości -polega na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych towarów z danej partii będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych towarów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto danej partii.Ostateczna wartość zakupionych przez Zam. towarów może być jednak niższa od tej maksymalnej wartości,a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy.W przypadku niewykorzystania w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy pełnej maksymalnej kwoty brutto Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy jednak na okres nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Dziale Głównego Inżyniera, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, pokój 4.121.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018