Leveringen - 163764-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Avignon: Kantoorbenodigdheden

2018/S 074-163764

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Service départemental incendie et secours
28840002100037
Esplanade de l'Armée d'Afrique
Avignon
84018
Frankrijk
Telefoon: +33 490811818
E-mail: melard.j@sdis84.fr
Fax: +33 490816772
NUTS-code: FRL06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sdis84.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
SDIS de Vaucluse
28840002100037
Esplanade de l'Armée d'Afrique
Avignon Cedex 1
84018
Frankrijk
Contactpersoon: À l'attention de service marchés publics
Telefoon: +33 490816836
E-mail: marches@sdis84.fr
Fax: +33 490816776
NUTS-code: FRL06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
SDIS de Vaucluse
28840002100037
Esplanade de l'Armée d'Afrique
Avignon Cedex 1
84018
Frankrijk
Contactpersoon: À l'attention de service marchés publics
Telefoon: +33 490816836
E-mail: marches@sdis84.fr
Fax: +33 490816776
NUTS-code: FRL06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sdis84.fr

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Service d'incendie et de secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de bureau et fourniture de papier

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation est passée en application de l'article 28 de l'ordonnance du 23.7.2015 dans le cadre du groupement de commandes, union logistique inter-services de secours — Uliss.

Les membres participants au présent accord-cadre sont: commune d'Avignon — département de Vaucluse — Cdg 84 — COVE-SICTIAM-SDIS 06-SDIS 30-SDIS 34-SDIS 84 coordonnateur: SDIS 84.

Pour les 2 lots: accords-cadre mono-attributaires à partie directe à bons de commande et à marchés subséquents, à prix unitaires; passé sans montant minimum ni montant maximum.

Lot nº 1: fournitures de bureau et fourniture de papier non palettisé.

Lot nº 2: fourniture de papier palettisé et spécifique.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau et de papier non palettisé

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fourniture d'articles de bureau, consommables et accessoires associés. La fourniture de papier non palettisé: ramettes individuelles ou colisées en carton.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une première période de 12 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage pour chaque membre, renouvelable 3 fois, sans excéder une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de papier palettisé et spécifique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Notamment: la fourniture de papier palettisé: palette(s) comprenant au minimum 200 ramettes A4 ou 100 ramettes A3 (généralement en camion équipé d'un hayon) la fourniture de papier spécifique (notamment: bobines, SRA 3…).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est passé pour une première période de 12 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage pour chaque membre, renouvelable 3 fois, sans excéder une durée totale de 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Formulaire DC1 ou équivalent.

Formulaire DC2 ou équivalent.

Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités techniques, financières et professionnelles.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Formulaire DC2 ou équivalent attestation d'assurance:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration d'effectifs: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Liste des moyens techniques: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes Cedex 09
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif règlements amiables
Place Félix-Baret, CS 80001
Marseille Cedex 06
13282
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes Cedex 09
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018