Leveringen - 163765-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2018/S 074-163765

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
MOPS.DZP.322.3.2/2018
Grabowo 2
Gdynia
81-265
Polen
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Fax: +48 587820124
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mopsgdynia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mopsgdynia.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: pomoc społeczna
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja infrastruktury serwerowo–macierzowej i sieciowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Referentienummer: MOPS.DZP.3.2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233141
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja infrastruktury serwerowo–macierzowej i sieciowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, polegającej na realizacji dostaw i wdrożeniu sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zwanego dalej „Sprzętem”, oraz przeprowadzenia szkoleń - zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym Rozdziale oraz w załączniku nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ). Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Projektu umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 745 028.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233132
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja infrastruktury serwerowo–macierzowej i sieciowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, polegającej na realizacji dostaw i wdrożeniu sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zwanego dalej „Sprzętem”, oraz przeprowadzenia szkoleń - zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym Rozdziale oraz w załączniku nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ).

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Projektu umowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i wniesienia Sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz dostawy i wdrożenia Sprzętu zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 3 pkt 1 projektu umowy. W ramach wdrożenia Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable zasilające, i sygnałowe, złącza, przejściówki itp. koniczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczonego Sprzętu.

4. Dostarczony Sprzęt musi być: fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017, sprawny technicznie, spełniać wymagania określone w SIWZ i OPZ, zostać dostarczony wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim lub języku angielskim.

5. Na potwierdzenie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym prze Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza Specyfikacji technicznej sprzętu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ – projekt umowy.

6. Wykonawca musi zapewnić co najmniej dwudniowe szkolenie po co najmniej 8 godzin (łącznie 16 godzin) dla minimum dwóch osób (pracowników Zamawiającego) z obsługi nowo wdrażanego systemu. Szkolenie ma odbywać się z siedzibie Zamawiającego oraz w godzinach jego pracy. Szkolenie składać się będzie z części merytorycznej i praktycznej.

7. Koszty związane z organizacją szkolenia i przebiegiem szkolenia, w tym koszty materiałów edukacyjnych, sprzętu i innych elementów składających się na całą usługę szkoleniowa pokrywa Wykonawca. Zamawiający zapewni salę szkoleniową. Szkolenie musi być prowadzone w języku polskim. Termin szkolenia zostanie ustalony z wybranym Wykonawca po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

8. Merytoryczna zawartość szkolenia, o którym mowa powyżej:

1) szkolenie powinno zapoznać uczestników z architekturą, administracją i konfiguracją wykonanego przedmiotu zamówienia,

2) szkolenie powinno zapoznać uczestników z oprogramowaniem dla zarządzania wykonanym przedmiotem zamówienia,

3) szkolenie powinno zapewnić ćwiczenia praktyczne.

9. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

10. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który posiada lub realizuje te same funkcje / funkcjonalności jak produkt określony za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oraz jego zastosowanie nie wymaga dodatkowych nakładów (finansowych, programistycznych, sprzętowych) związanych z dostosowaniem infrastruktury Zamawiającego określonej w OPZ.

11. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działania Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniających jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewn

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 745 028.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 70
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Informacje dot. wadium Rozdział 7 SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu macierzy dyskowych z replikacją wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania środowiskiem wirtualnym o wartości co najmniej 350 0000,00 PLN brutto każde.

Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tj. co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch dostaw, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla wszystkich Wykonawców).

Uwaga: W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot (tj. co najmniej jeden podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch dostaw, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie dla Wykonawcy lub podmiotu/-ów, na których zasobach on polega).

Eventuele minimumeisen:

Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej dostawy, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączaniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 11 do SIWZ - Projekcie umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań Nr 32.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdziale 4 ust. 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z ofertą – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy PZP;

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisane przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawca występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polen
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018