Leveringen - 163766-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kutno: Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen

2018/S 074-163766

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 52
Kutno
99-300
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telefoon: +48 243880247
E-mail: a.piatek@szpital.kutno.pl
Fax: +48 243880247
NUTS-code: PL712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.kutno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpital.kutno.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Systemy zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzęt i implanty artroskopowe, implanty do osteotomii, folia operacyjna jodowana oraz roztwór soli fizjologicznej

Referentienummer: ZP/12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141770
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej, oraz 3L i 5L roztworu soli fizjologicznej dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi - 2 szt.; 2. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do złamań okołoprotezowych, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych pod śruby blokowane zmiennokątowe o średnicach 4 i 5 mm. - 4 szt., 3. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych - 20 szt.; 4. Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0 mm o długościach od 10 do 20 mm (z przeskokiem co 2 mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 20 szt.; 5. Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5 mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 5 szt.; 6. Śruba gąbczasta 5,0 mm gwint 32 mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 20 szt.; 7. Śruba korowa o średnicy 5,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 90 szt.; 8. Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 40; 9. Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8 mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu - 5; 10. Zaślepka o średnicy 8 mm do blokowania śrub - 180 szt.; 11. Dystans oddalający płytę od kości o 1, 2 lub 3 mm - 10; 12. Płyta hybrydowa - nakładka do płyty krętarzowej - 2; 13. Śruby blokowane 3,5 mm tytanowe - 10 szt.; 14. Śruby korowe 3,5 mm tytanowe - 5 szt.; 15. System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla - 25 szt.; 16. Pin łączący kabel z płytą - 25; 17. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do złamań dalszego końca kości udowej.

W głowie płyty otwory na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby blokowanej za pomocą zaślepki po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o różnych długościach oznaczonych kolorami oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego o odpowiedniej dla danego systemu wartości siły określonej w Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, o trzech różnych długościach - 2 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Implanty do stabilizacji odłamów chrzęstno-kostnych. Biowchłanialne, sterylnie pakowane implanty, strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych/ kostnych w technice przezskórnej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technice Self Reinforced. Czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Implanty dostępne w sterylnych, fabrycznie pakowanych zestawach z 1 implantem umieszczonym w tulei prowadzącej i pobijakiem do implantacji przezskórnej lub implantami umieszczonymi w 2 tulejach prowadzących i pobijakiem do implantacji przezskórnej. szt. (z jedną tuleją) 1, szt. (z dwoma tulejami)1, Implanty pojedyncze - 20; 2. Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku, zestaw sterylny z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą, oczku implantu.. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N szt. 250; 3. Implanty tytanowe, sterylne do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N - szt. 200; 4. Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku. Zestaw sterylny z trzema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Średnica implantu 5mm. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 7N. szt. 50; 5. Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm i długości 11 mm w wersji z dwoma skrzydłami służącymi do przeładowywania nici przez implant, skrzydła ułożone na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z 2 super mocnymi nićmi # 2 lub w wersji bez nici. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości. szt. 60; 6. Implant do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów wykonanej z materiału PEEK lub z materiału biokompozytowego 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Implanty sterylne na jednorazowym podajniku. 1 (z 1 lub 2 nićmi wzmacnianymi) 80 (2,1 mm) 40 (2,6 mm)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Elektrody artroskopowe ablacyjno-koagulacyjne, dwuprzyciskowe, sterylne. Sterowane za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępne w wersji ze ssaniem lub bez. Długość części roboczej elektrody 142 mm lub 150 mm. Średnica końcówki pracującej 3,2 mm lub 4, 5 mm (końcówka zagięta pod kątem 90 stopni). Bez ssania ablacja 50 – 70 Koagulacja 30–50 140 Z ssaniem ablacja 50 – 200 koagulacja 30–50 10; 2. Ostrza wielorazowego użytku do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego firmy Linvatec. Długość części roboczej ostrza 13 cm, ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w rozmiarach 3,5; 4,2; 4,5; 5,5, oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, ostrza nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrze z rękojeścią shavera, kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/ sterylizacji. szt. 150; 3. Sterylne, jednorazowego użycia jednokasetowe dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej typu 10K. Dreny pakowane zbiorczo po 10 sztuk. Dreny wyposażone w dwie końcówki do podłączenia drenu do worka z płynem, końcówkę z mocowaniem typu luer oraz dodatkowy przewód służący do podłączenia odpływu shavera do ssaka aktywnego szt. 200; 4. Polietylenowa, super mocna, nić chirurgiczna. Niewchłanialna, sterylna, jednorazowego użytku o spłaszczonym profilu, składającą się z wysokocząsteczkowej polietyleny. Pleciona, niebarwiona (biała) o długościach 40” w komplecie wraz z półokrągłą, stożkową igłą. Nić pakowana jest w pudełka w ilościach 12 pakowane pojedynczo (tylko białe) lub 12 pakowane podwójnie (białe i białe z niebieskim paskiem). opakowanie 300; 5. Sterylnie, pojedynczo pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk wzmacniane nici wyposażone w 3 odrębne oczka służące do mocowania w nich nici do szycia tkanek miękkich znajdujących się na oryginalnym wyposażeniu implantów artroskopowych. Nici z trzema oczkami do użycia z systemem do szycia tkanek miękkich typu Spectrum II opakowanie 300; 6. System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12 mm szerokość 3,5 mm stale połączona z pętlą wykonaną z nici niewchłanialnej o długości 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym, oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania jej długości za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym z oczkiem służącym do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne, będącym równocześnie wiertłem o średnicy 4,0 mm oraz miarką głębokości szt. 30; 7. Urządzenie typu Scorpion do szycia uszkodzeń łąkotki z rękojeścią typu pistoletowego, bez blokady. Całkowita dł. narzędzia 247 mm, wys. ok. 105 mm. Długość tulei części roboczej narzędzi 137 mm. Maksymalne rozwarcie szczęki roboczej narzędzia 10 mm. Wysokość zamkniętych szczęk roboczych 3 mm. Możliwość uchwycenia szczękami narzędzia 15 mm szytej tkanki. Jednorazowe igły do szycia dedykowane do urządzenia - sztuk 30 w komplecie. Igła wyposażona w uchwyt wykonany z materiały PEEK służący do jej umieszczenia w zamkniętym kanale roboczym narzędzia. Uchwyt igły z wycięciem do zapadkowego jej blokowania z/w rękojeści narzędzia. Całkowita długość igły 230 mm, dł. części roboczej igły(bez uchwytu) 190 mm. Igła ostro zakończona z nacięciem bocznym po prawej stronie służącym do przechwytywania przeszywanej nici. Narzędzie dedykowane do użycia z nićmi w rozmiarze 2-0 oraz 0 komplet 1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Elektroda do Edga. Elektroda bipolarna, 90, 50, 30 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130 mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem, dodatkowo wyposażona we trzy wpustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką (koagulacja) oraz szary (zmiany poziomu ablacji 1 szt. 80; 2 Biostinger. Biowchłanialne strzałki do zabiegów naprawczych łąkotki, sterylne, wykonane z kopolimeru kwasi poli-L-mlekowego wprowadzane przy użyciu sterylnego narzędzia do wielokrotnego ładowania szt. 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Fizjologiczny roztwór soli 3000 szt. 500

2 Fizjologiczny roztwór soli 5000 szt. 300

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8 mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski Szt. 20.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141770
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami i mocowaniem samoblokującym, występująca w wersji lewej i prawej. Płytki dostępne z klinami podpierającym z tyłopochyleniem w rozmiarach wysokości od 5 mm do 17,5 mm oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze/wysokości od 3 mm do 17,5 mm. Implanty pakowane pojedynczo, sterylnie szt. 30

2 Śruba do kości gąbczastej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii, średnica 6,5 mm i dł. od 35 mm do 70 mm, sterylna szt. 120

3 śruba do kości korowej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii średnica 4,5 mm i dł. od 26 mm do 60 mm, sterylna szt. 60

4 Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny szt. 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL712
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Membranna do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego, czas biodegradacji do 24 tyg.

Stosowana do leczenia ubytków ogniskowych nie wymagająca fiksacji. Rozmiar 2x2 cm x 2 mm szt. 20.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uzupełnienie komisu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Sterylna folia operacyjna jodowana 40x30 200

2 Sterylna folia operacyjna jodowana 70x70 200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet Nr 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 kutno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm. Cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych 12 szt. szt. 30.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu ............. dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – pokój 08a niski parter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 20 324,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 1 – 2 133 PLN Pakiet nr 2 - 6 664 PLN Pakiet nr 3 – 5 749 PLN.

Pakiet nr 4 – 1 180 PLN Pakiet nr 5 – 410 PLN Pakiet nr 6 - 180 PLN.

Pakiet nr 7 – 1 968 PLN Pakiet nr 8 – 1 600 PLN Pakiet nr 9 - 320 PLN.

Pakiet nr 10 - 120 PLN.

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

5) Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018