Leveringen - 163795-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Mol: Pijpleidingen

2018/S 074-163795

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VITO
0244195916
Boeretang 200
Mol
2400
België
Contactpersoon: Mevrouw Liesbet Timmermans
Telefoon: +32 14335179
E-mail: liesbet.timmermans@vito.be
NUTS-code: BE213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vito.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/469/4G/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Technologisch Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en installatie van een Production Riser

Referentienummer: VITO-PRODRIS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44161000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering en installatie van een “Production Riser Piping and Connectors”, volgens het lastenboek toegevoegd in Bijlage D.

Het is de bedoeling dat deze production riser de verbinding maakt tussen de ESP (Electric Submersible Pump), die geplaatst wordt in de boorput op een diepte van ongeveer 900m en de wellhead.

De opdracht is opgedeeld in de volgende twee percelen:

• Perceel 1: Aanlevering van buismateriaal, conform de technische specificaties;

• Perceel 2: Installatie van de production riser, conform de technische specificaties.

Het is toegestaan een offerte in te dienen voor perceel 1 of voor perceel 2 of voor beide percelen samen.

Voor Perceel 1 is het toegestaan varianten in te dienen. Er kan een offerte ingediend worden voor de 6 mogelijke buismaterialen.

Voor Perceel 2 is het vereist varianten aan te bieden. Er dient een offerte ingediend te worden voor de 6 mogelijke installaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Perceel 1 en 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aanlevering van buismateriaal

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44161000
43612300
44115100
44166000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:

VITO Terrein SOV (Balmatt), Lichtstraat 20 te 2400 Mol.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de aanlevering van het buismaterieel, volgens de specificaties vermeld in het lastenboek.

De inschrijver dient minstens één van de drie voorgestelde buismaterialen (A/B/C) in één van de 2 voorgestelde cases (C1/C2) aan te bieden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische en logistieke waarde / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Totale kostprijs / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 80
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Zie bestek).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installatie van de production riser

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44161000
45231112
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:

VITO Terrein SOV (Balmatt), Lichtstraat 20 te 2400 Mol.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Installatie van de production Riser.

De ondernemer moet in staat zijn een prijs op te geven voor installatie van elke mogelijke aangeboden production riser.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak en uitvoeringstermijn / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Totale kostprijs / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet: hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

VITO, gebouw HKT, 2de verdieping.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
nvt
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018