Leveringen - 163811-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Huizen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 074-163811

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Talent Primair
32095223
Amersfoortsestraatweg 180c
Huizen
1272 RR
Nederland
Contactpersoon: Roman van den Boom
Telefoon: +85 0212081
E-mail: r.vandenboom@contractables.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.talentprimair.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=76977

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=76977
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Talent Primair ICT-hardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In dit Beschrijvend document wordt informatie verschaft over de inschrijvingsprocedure en eisen voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure die stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek zal volgen voor het aankopen van ICT hardware in de komende 4 jaren.

Doel.

Opdrachtgever schaft regelmatig ICT middelen aan, zowel voor haar medewerkers als voor leerlingen. Dit gaat bijvoorbeeld om Chromebooks, laptops en tablets. De huidige ICT middelen worden in de regel periodiek in batches vervangen. Er is gekozen om voor het leveren van ICT hardware een raamovereenkomst aan te gaan met 3 leveranciers om de inkoop van deze productgroep in één keer goed in te richten en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Overeenkomst.

De looptijd van de overeenkomst zal twee (2) jaar bedragen, met de mogelijkheid tot twee (2) maal verlenging van de Raamovereenkomst met één (1) jaar. De maximale contractduur is vier (4) jaar.​.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 352 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In dit Beschrijvend document wordt informatie verschaft over de inschrijvingsprocedure en eisen voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure die stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek zal volgen voor het aankopen van ICT hardware in de komende 4 jaren.

Doel.

Opdrachtgever schaft regelmatig ICT middelen aan, zowel voor haar medewerkers als voor leerlingen. Dit gaat bijvoorbeeld om Chromebooks, laptops en tablets. De huidige ICT middelen worden in de regel periodiek in batches vervangen. Er is gekozen om voor het leveren van ICT hardware een raamovereenkomst aan te gaan met 3 leveranciers om de inkoop van deze productgroep in één keer goed in te richten en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Omvang.

Onderstaand is een schatting opgenomen van de verwachte omvang voor de komende 4 jaar.

Laptops/Chromebooks: Circa € 305.000.

Pc's: Circa € 10.000.

Monitoren: Circa € 2.000.

Ipad's: Circa € 30.000.

Laadkar: Circa € 6.000.

Een bedrag van ongeveer 353.000 euro zal worden besteed in de komende 4 jaren.

Overeenkomst.

De looptijd van de overeenkomst zal twee (2) jaar bedragen, met de mogelijkheid tot twee (2) maal verlenging van de Raamovereenkomst met één (1) jaar. De maximale contractduur is vier (4) jaar.​.

Nadere bestellingen.

Opdrachtgever is voornemens om bestellingen per school te gaan organiseren. Dit in het kader van de autonomie van scholen die de stichting hanteert. Om de flexibiliteit zo optimaal mogelijk te houden voor scholen wordt niet middels bovenschoolse bulk bestellingen ingekocht. Echter kan het wel zijn dat bepaalde samenwerkingsscholen gezamenlijk hun hardware inkopen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 17:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
's-Hertogenbosch
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018