Leveringen - 163824-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Meubilair

2018/S 074-163824

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Breguła
Telefoon: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agh.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.agh.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.dzp.agh.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa mebli na wymiar na WIMiIP - KC-zp.272-73/18

Referentienummer: KC-zp.272-73/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar na WIMiIP zgodnie z opisem i asortymentem zawartym w pkt 3.1 SIWZ tj.

1. Biurko o wymiarach 160x74xh=74 cm 1 szt.

2. Dostawka boczna do biurka 70x70x68-80 cm 1 szt.

3. Dostawka zaokrąglona mocowana z dostawką z poz 2, o wymiarach 70x54xh=74 cm 1 szt.

4. Kontener jezdny o wymiarach 43x60xh=62cm 1 szt.

5. Uchwyt na jednostkę centralną komputera o wymiarach 23x47xh=54 cm

1 szt.

6. Obłożenie parapetu panelami z płyty 18 mm 1 szt.

7. Szafa aktowa o wymiarach 80x43xh=188 cm 2 szt.

8. Szafa ubraniowa o wymiarach 80x43xh=188 cm 1 szt.

9. Nadstawka o wymiarach 80x43xh=73cm, 3 szt.

10. Szafa aktowa o wymiarach 60x70xh=74 cm 1 szt.

11. Szafka metalowa o wymiarach 41,5x63xh=128,5 cm 2 szt.

12. Płyta meblowa nakładka na szafy metalowe, grubość 18 mm, wymiary 84x64 x 1,8 cm 1 szt.

13. Szafa gospodarcza zamykana dzielonymi drzwiami 90x60xh=210cm 1 szt.

14. Fotel obrotowy 1 szt.

15. Krzesło konferencyjne 2 szt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar na WIMiIP zgodnie z opisem i asortymentem zawartym w pkt 3.1 SIWZ tj.

1. Biurko o wymiarach 160x74xh=74 cm 1 szt.

2. Dostawka boczna do biurka 70x70x68-80 cm 1 szt.

3. Dostawka zaokrąglona mocowana z dostawką z poz 2, o wymiarach 70x54xh=74 cm 1 szt.

4. Kontener jezdny o wymiarach 43x60xh=62cm 1 szt.

5. Uchwyt na jednostkę centralną komputera o wymiarach 23x47xh=54 cm

1 szt.

6. Obłożenie parapetu panelami z płyty 18 mm 1 szt.

7. Szafa aktowa o wymiarach 80x43xh=188 cm 2 szt.

8. Szafa ubraniowa o wymiarach 80x43xh=188 cm 1 szt.

9. Nadstawka o wymiarach 80x43xh=73cm, 3 szt.

10. Szafa aktowa o wymiarach 60x70xh=74 cm 1 szt.

11. Szafka metalowa o wymiarach 41,5x63xh=128,5 cm 2 szt.

12. Płyta meblowa nakładka na szafy metalowe, grubość 18 mm, wymiary 84x64 x 1,8 cm 1 szt.

13. Szafa gospodarcza zamykana dzielonymi drzwiami 90x60xh=210cm 1 szt.

14. Fotel obrotowy 1 szt.

15. Krzesło konferencyjne 2 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 60 %

2 Termin realizacji zamówienia 40 %

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego

b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b) i c)) składa odpowiednio.

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-2/C-3, pok. 400.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 390,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

Przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922.

Nr SWIFT: PKO PP LPW.

Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Formularz jednolitego dokumentu należy złożyć w formie pisemnej.

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, o którym mowa w ust 2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SIWZ.

— formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

— Opis techniczny wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ.

1.1 Atesty:

— odporność na ścieranie - 150 000 cykli.

Martindale’a (BS EN ISO 12947-2) lub równoważny,

— odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-BO2)) lub równoważny,

— odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12) lub równoważny.

1.2 Certyfikaty wg norm:

• PN-EN 527-1:2011 lub równoważny.

• PN-EN 527-2:2004,lub równoważny.

• PN-EN14073-2:2006 lub równoważny.

• Atest Higieniczny na płytę meblową melaminowaną.

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile z innych dokumentów dołączonych do oferty lub dokumentów, które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018