Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 163831-2023

17/03/2023    S55

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2023/S 055-163831

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ENEA Operator Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Strzeszyńska 58
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postleitzahl: 60-479
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Ciężak
E-Mail: alicja.ciezak@enea.pl
Telefon: +48 618848721
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.operator.enea.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.enea.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Enea Operator sp. z o.o Rejon Dystrybucji Chodzież

Referenznummer der Bekanntmachung: RPUZ/P/0955/2022/EC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia."

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 495 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Rejonu Dystrybucji Chodzież

Siedziba PE Chodzież

Siedziba PE Szamocin

Siedziba PE Rogoźno

Siedziba PE Wyrzysk

Siedziba PE Wągrowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież.

Zgodnie z zapisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności składające się na usługę sprzątania, podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Szczegółowe zasady zatrudnienia określa wzór umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. Wymóg zatrudnienia wskazanych powyżej osób na umowę o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Obowiązek informacyjny RODO znajduje się na stronie https://zamowienia.enea.pl:8443/rpuz/AnnouncementsPublicList.do pod poz. nr 1.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-651755
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Enea Operator sp. z o.o Rejon Dystrybucji Chodzież

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Norge Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7792471309
Postanschrift: ul. Promienista 121
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 60-141
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 054 007.64 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 495 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. EU nr L 111 z 8.4.2022 str. 1) poprzez przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. I pkt 6.7 lit. a) - i) SWZ.

2. Wykonawca nie może zlecić wykonywania części zamówienia podmiotowi na zasobach którego polega Wykonawca, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, jeśli podlega on wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. EU nr L 111 z 8.4.2022 str. 1).

3. Wykonawca nie może zlecić wykonywania części zamówienia podwykonawcy na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. EU nr L 111 z 8.4.2022 str. 1).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

1.3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

1.4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.8 i 1.9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

1.12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505–590 ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023