Diensten - 16386-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Örebro: Pensioendiensten

2018/S 009-016386

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Örebro län
232100-0164
Box 1613
Örebro
701 16
Zweden
Contactpersoon: Emma Hjulström
E-mail: emma.hjulstrom@regionorebrolan.se
NUTS-code: SE124

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionorebrolan.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pensionsadministration

Referentienummer: 17RS5549
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, AGF-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE124
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av pensionsadministration av bl.a. KAP-KL, PFA etc.

Upphandlingsobjekt.

Region Örebro län (Regionen nedan) avser genom denna upphandling att teckna avtal avseende pensionsadministration.

Beskrivning av objektet finns i Krav på tjänsten och Mall för upphandlingskontrakt. Det totala värdet för ingående tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl option beräknas uppgå till ca 18 miljoner SEK.

Upphandlingen omfattar pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, AGF-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda.

Typ av kontrakt och kontraktets statdatum.

Tjänstekontrakt med avtalsstart per 2018-05-01, eller från ömsesidig avtalsunderskrift.

Avtalet löper t.o.m 2022-04-30. Regionen har rätt att förlänga avtalet med 1+1 år.

Begäran om avtalsförlängning ska delges leverantören senast sex (6) månader innan avtalsslut.

Upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Upphandlande myndighet.

Upphandlande myndighet är Region Örebro län, organisationsnummer 232100-0164. Drygt 9000 arbetar inom Regionens förvaltningar, vilket gör oss till en av länets största arbetsgivare. Region Örebro län består av fem stycken förvaltningar som leds av regiondirektören. Regionkansliet styr och stödjer verksamheterna.

För mer information om Region Örebro län gå in på www.regionorebrolan.se.

Helt eller delat anbud.

Anbud ska lämnas för hela uppdraget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 195-400740
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Skandikon Administration Aktiebolag
556023-4782
Lindhagensgatan 86
Stockholm
106 55
Zweden
E-mail: anette.vadsmo@skandia.se
NUTS-code: SE124

Internetadres: http://www.skandikon.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Karlstad
Örebro
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018