Služby - 163863-2019

09/04/2019    S70    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Dánsko-Kodaň: Vegetační fenologie s vysokým rozlišením a sledování produktivity - biofyzikální parametry - služba monitorování země Copernicus

2019/S 070-163863

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Copenhagen K
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Fax: +45 33367199

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eea.europa.eu

Adresa profilu zadavatele: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4710
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vegetační fenologie s vysokým rozlišením a sledování produktivity - biofyzikální parametry - služba monitorování země Copernicus

Spisové číslo: EEA/DIS/R0/19/007
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura EEA byla pověřena zaváděním složky fenologie jako součásti produktového portfolia služeb monitorování země Copernicus. Cílem této výzvy k předkládání nabídek je uzavření rámcové smlouvy na služby s hospodářským subjektem, která bude zahrnovat tvorbu v rámci provádění vegetační fenologie s vysokým rozlišením a sledování produktivity služby monitorování země Copernicus

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré služby budou poskytovány převážně v budovách budoucích poskytovatelů služeb s příležitostnými schůzemi v prostorách EEA v Kodani nebo na jiných místech ad hoc schůzek Copernicus.

II.2.4)Popis zakázky:

Očekává se, že budoucí poskytovatel služeb bude v rámci provozní služby poskytovat koncovým uživatelům informace o rostlinné fenologii a produktivitě s vysokým rozlišením. To zahrnuje provádění, provoz, dodávku a propagaci složky vegetační fenologie jménem EEA a v souladu s předem stanovenými požadavky koncového uživatele. Budou zrealizovány následující úkoly a produkty:

1) vegetační indexy;

2) posouzení vhodnosti fenologických ukazatelů;

3) sezónní trajektorie;

4) fenologické parametry a parametry produktivity;

5) harmonizace s globální složkou CLMS;

6) šíření údajů/přístup k údajům;

7) posílení týkající se uživatelů (služby helpdesku, organizování uživatelských setkání/fóra).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

S úspěšným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na služby na počáteční dobu trvání 24 měsíců, která poběží ode dne podpisu oběma smluvními stranami, s možností maximálně 2 prodloužení, pokaždé o dobu 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Copernicus – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 (Úř. věst. L122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle specifikací v oddílu 2.2.2.1 specifikací nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/05/2019
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/05/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se smí účastnit zástupci uchazeče (1 za každého uchazeče). Žádáme uchazeče, aby informovali útvary EEA pro veřejné zakázky předem a nejpozději do 28.5.2019 e-mailem na adrese procurement@eea.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Během 3 let od vstupu původní smlouvy v platnost si EEA vyhrazuje právo uplatnit možnost realizovat jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby s budoucím poskytovatelem služeb v souladu s bodem e) druhého pododstavce bodu 11.1 a 11.4 přílohy I finančního nařízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/04/2019