Werken - 163901-2014

Beknopt weergeven

16/05/2014    S94

Duitsland-Wetzlar: Medische gassen

2014/S 094-163901

Vooraankondiging

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Postadres: Forsthausstraße 1-3
Plaats: Wetzlar
Postcode: 35578
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Lehnhardt
E-mail: bettenhaus.sued@lahn-dill-kliniken.de
Telefoon: +49 6441792101
Fax: +49 6441792105

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: GmbH, maßnahmenbezogener Bindung an das öffentliche Vergaberecht
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II.A: Voorwerp van de opdracht (Werken)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Lahn-Dill-Kliniken GmbH, geschossweise Sanierung und Umbau von Stationen des Hauptgebäudes im laufenden Betrieb, 10. OG, 7.-4. OG Süd.
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar.
DE722 Lahn-Dill-Kreis
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken
Med.Gasversorgung von ca. 80 Bettenzimmern und ca. 5 Arzt- und Untersuchungsräumen im 4.-7. OG und 10. OG.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24111500 Medische gassen

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 27.6.2014
Geplande datum
aanvang van de werken: 1.9.2014
voltooiing van de werken: 30.6.2017
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.8)Nadere inlichtingen:
06 Nach Auftragsvergabe ist umgehend mit der Werk- und Montageplanung zu beginnen, voraussichtlich 1.9.2014.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zahlungs- und Prüffristen nach der VOB in der aktuell gültigen Fassung.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
nachr. HAD-Ref.: 3534/36
nachr. V-Nr/AKZ: B-032-2014-GS.SÜD.WZ.042
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn

Belastingwetgeving http://www.hmdf.hessen.de

Officiële benaming: Hessisches Ministerium der Finanzen
Postadres: Postfach: 3180
Plaats: Wiesbaden
Postcode: 65021
Land: Duitsland
Telefoon: +49 611320
Fax: +49 611322471
Internetadres: http://www.hmdf.hessen.de

Milieuwetgeving http://www.hmuelv.hessen.de/

Officiële benaming: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Postadres: Mainzer Str. 80
Plaats: Wiesbaden
Postcode: 65189
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6118150
Fax: +49 6118151941
Internetadres: http://www.hmuelv.hessen.de/

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden http://www.hsm.hessen.de

Officiële benaming: Hessisches Sozialministerium
Postadres: Dostojewskistr. 4
Plaats: Wiesbaden
Postcode: 65187
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6118170
Fax: +49 611809399
Internetadres: http://www.hsm.hessen.de
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.5.2014