Leveringen - 163910-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 074-163910

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzita Karlova
00216208
Ovocný trh 560/5
Praha 1
116 36
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Monika Vojtková
Telefoon: +420 730158918
E-mail: monika.vojtkova@enovation.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cuni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
enovation, s.r.o.
27909751
Na Příkopě 583/15
Praha 1
110 00
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Monika Vojtková
Telefoon: +420 73015891
E-mail: monika.vojtkova@enovation.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cuni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Univerzita-Karlova-v-Praze--Matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
enovation s.r.o.
27909751
Na Příkopě 583/15
Praha 1
110 00
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Monika Vojtková
Telefoon: +420 730158918
E-mail: monika.vojtkova@enovation.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cuni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/univerzita-karlova-matematicko-fyzikalni-fakulta_2780/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka laboratorních přístrojů II

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů dle technické specifikace.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 371 900.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rotační viskozimetr

Perceel nr.: A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
38425200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka rotačního viskozimetru.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 578 512.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část A byla stanovena na 21. 5. 2018 do 09:00 hod.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fluorescenční mikroskop

Perceel nr.: B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
38510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka fluorescenčního miokroskopu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 909 091.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část B byla stanovena na 21. 5. 2018 do 09:30 hod.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teslův transformátor

Perceel nr.: C
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
31170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka Teslova transformátoru.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 239 669.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část C byla stanovena na 21. 5. 2018 do 10:00 hod.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Difraktometr

Perceel nr.: D
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
38624000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka difraktometru.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 570 248.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část D byla stanovena na 21. 5. 2018 do 10:30 hod.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ytterbiový laser pro generaci optických pulsů s délkou několika femtosekund

Perceel nr.: E
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
38636100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka Ytterbiového laseru pro generaci optických pulsů s délkou několika femtosekund.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 132 231.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část E byla stanovena na 21. 5. 2018 do 11:00 hod.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systémy pro optickou a magnetooptickou spektroskopii v terahertzové a viditelné oblasti

Perceel nr.: F
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
38624000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na adrese Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka systémů pro optickou a magnetooptickou spektroskopii v terahertzové a viditelné oblasti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 942 149.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Projekt Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, registrační č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002371, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lhůta pro podání nabídek pro část F byla stanovena na 21. 5. 2018 do 11:30 hod.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Enovation s.r.o., Na Příkopě 583/15.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání pro část A se uskuteční 21.5.2018 v 09:00. Otevírání obálek pro část B se uskuteční 21.5.2018 v 09:30. Otevírání obálek pro část C se uskuteční 21.5.2018 v 10:00. Otevírání pro část D se uskuteční 21.5.2018 v 10:30. Otevírání obálek pro část E se uskuteční 21.5.2018 v 11:00. Otevírání obálek pro část F se uskuteční 21.5.2018 v 11:30.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018