Доставки - 163941-2018

17/04/2018    S74    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 074-163941

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Технически университет — София
831917834
бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — деловодство
София
1000
България
Лице за контакт: Донка Симеонова — юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: zop@tu-sofia.bg
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tu-sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/155

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/155
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки, за нуждите на ТУ — София“ по 9 обособени позиции:

— позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 2 „Доставка на месни продукти за ТУ — София — СОС гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 3 „Доставка на плодове и зеленчуци за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 4 „Доставка на бакалия и консерви за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 5 „Доставка на хляб за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 6 „Доставка на сладкиши за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 7 „Доставка на безалкохолни напитки и бира за ТУ — София — СОС гр. София и филиал Пловдив“,

— позиция № 8 „Доставка на хранителни стоки за ученическия стол на ПГ КТС, гр. Правец“,

— позиция № 9 „Доставка на хранителни продукти за УСОБ Семково“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 122 886.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко и млечни продукти за за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15511000
15512000
15530000
15540000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Мляко и млечни продукти“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 1. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 512.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месни продукти за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15130000
15110000
15220000
15131500
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Месни продукти“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 2. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 565 964.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на плодове и зеленчуци за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Плодове и зеленчуци“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 3. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 410 847.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на бакалия и консерви за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15400000
15300000
15870000
03210000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Бакалия и консерви“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 4. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 842 315.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Хляб“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 5. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 179 820.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на Сладкиши за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15812000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Сладкиши“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 6. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 149 460.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на безалкохолни напитки и бира за ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15961000
15980000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

ТУ — София — СОС, гр. София и филиал Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Безалкохолни напитки и бира“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 7. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 141 685.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни стоки за ученическия стол на ПГ КТС, гр. Правец

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
15100000
15800000
03200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

гр. Правец.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Хранителни стоки“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 8. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 359 917.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за УСОБ Семково

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000
15500000
03200000
15800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

УСОБ — Семково — местност Семково, намираща се на 15 км от гр. Белица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция са включени хранителни продукти от група „Хранителни продукти“ съгласно номенклатура и прогнозни количества, които са изброени в техническата спецификация от документацията за обособена позиция 9. Конкретни точни количества на хранителните продукти, които ще бъдат доставяни при изпълнение на поръчката, ще бъдат определяни от възложителя съобразно нуждите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 166 365.30 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има на разположение обект (помещение/склад) при изпълнението на поръчката, регистриран от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. Помещението/склада трябва да има валидни санитарни разрешителни по чл. 12 от Закона за храните — „удостоверение за регистрация“.

Следва да се има на предвид, че регистрацията на съответния обект се изисква за определената група храни спрямо обособената позиция, за която участникът кандидатства.

Чуждестранните лица — да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване на договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейността в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо.

Участникът предоставя (декларира) това изискване в раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателства за декларираните по-горе обстоятелства под формата на:

а) валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ по местонахождение на обекта, със срок на валидност не по-кратък от срока на договора за обществената поръчка;

б) за удостоверяване на основанието за ползване на обекта е необходимо да бъде представен документ за собственост, договор за наем, предварителен договор за закупуване или наем, други. Договорите за наем, предварителен договор за закупуване или наем трябва да са със срок не по-малък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В случай че информацията е достъпна, необходимо условие за участника е единствено да упомене къде е налична и достъпна информацията за съответното обстоятелство, изискуемо от възложителя.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За всяка обособена позиция участниците трябва да са изпълнили доставка/доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства — през последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения тригодишен период, считано от датата на подаване на офертата.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности участникът попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „ Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

2. Участникът трябва да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти за обособената позиция, предмет на доставката.

Участникът предоставя (декларира) в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП информация за обстоятелствата за специализираните транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, в зависимост от това, за коя/и обособена/и позиция/и участва.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък, в който се упоменава видът, регистрационния номер, собствеността, номера на удостоверенията за регистрация на транспортните средства и видът на доказателствата за удостоверяване на изискванията. В случай че информацията не е достъпна, необходимо условие е да се представят копия на документи за удостоверяване на декларираните обстоятелства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За всяка обособена позиция участниците трябва да са изпълнили доставка/доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства — през последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под доставка/доставки, сходни с предмета и обема на обособената позиция, се разбира:

— за обособена позиция № 1: кашкавал от краве мляко — минимум 5 400 кг, мляко кисело — минимум 60 000 кг, сирене бяло саламурено от краве мляко — минимум 3 500 кг и масло краве — минимум 3 400 кг,

— за обособена позиция № 2: кайма — минимум 34 000 кг, кебапчета/кюфтета — минимум 170 000 бр., кренвирши — минимум 4 000 кг, кърначета — минимум 7 000 кг, разфасовка свинско бут с кост — минимум 18 000 кг, телешко месо — минимум 6 000 кг, пиле за грил — минимум 36 000 кг, пилешка разфасовка филе, замразено — минимум 16 000 кг, скумрия, чистена без глави — минимум 900 кг, и кебапче/кюфте от пилешко месо — минимум 15 000 бр.,

— за обособена позиция № 3: банани — минимум 12 000 кг, грозде, десертно — минимум 2 000 кг, домати — минимум 21 000 кг, зеле — минимум 58 000 кг, картофи — минимум 66 000 кг, краставици, нефолирани — минимум 20 000 кг, лук кромид — минимум 14 000 кг, магданоз на малки връзки — минимум 15 000 бр., портокали — минимум 6 000 кг, праскови — минимум 1 500 кг, ябълки — минимум 14 000 кг, кайсии — минимум 1 000 кг, и мандарини — минимум 1 800 кг,

— за обособена позиция № 4: брашно бяло тип 500 — минимум 8 000 кг, захар — минимум 9 000 кг, олио, слънчогледово — минимум 40 000 л, ориз — минимум 16 000 кг, зрял фасул — минимум 12 000 кг, яйца, кокоши — минимум 180 000 бр., десерт, суха паста индивидуална опаковка — минимум 28 000 бр., обикновена вафла — минимум 48 000 бр., кафе мляно в пакети — минимум 170 кг, сладолед — минимум 3 000 бр., стерилизирани гъби, буркан — минимум 6 000 бр., и домати, консерва — минимум 21 000 бр.,

— за обособена позиция № 5: хляб — минимум 180 000 бр.,

— за обособена позиция № 6: пасти — 21 000 бр., еклери — минимум 25 000 бр. и сандвичи — минимум 5 000 бр.,

— за обособена позиция № 7: бира 0,500 л — минимум 12 000 бр., газирана безалкохолна напитка 0,250 л — минимум 35 000 бр., и минерална вода — 0,500 л — минимум 30 000 бр.,

— за обособена позиция № 8: кашкавал от краве мляко — минимум 1 000 кг, кисело мляко краве — минимум 4 500 кг, пастьоризирано прясно мляко краве, до 2 % масленост — минимум 1 600 л, сирене, бяло саламурено от краве мляко — минимум 800 кг, кайма стандарт „Стара планина“ — минимум 1 600 кг, кебапче/кюфте стандарт „Стара планина“ — минимум 24 000 бр., разфасовка свинско — обезкостен бут — замразен — минимум 7 000 кг, телешко месо — минимум 1 800 кг, пилешки пържоли — минимум 7 200 кг, риба — чистена без глави бяла риба — филе, замразена — минимум 2 000 кг, домати — минимум 4 000 кг, зеле прясно — минимум 3 500 кг, лук кромид — минимум 3 500 кг, картофи — минимум 12 000 кг, краставици, нефолирани — минимум 3 600 кг, грах, консерва — минимум 3 600 бр., и хляб — минимум 13 000 бр.,

— за обособена позиция № 9: кашкавал от краве мляко — минимум 400 кг, кисело мляко — минимум 880 кг, сирене бяло саламурено — минимум 400 кг кайма стандарт — минимум 2 200 кг, разфасовка свинско — бут с кост — минимум 1 200 кг, телешко месо — минимум 400 кг, пиле за грил — минимум 1 500 кг, риба, пъстърва, чистена — минимум 300 кг, банани — минимум 900 кг, домати — минимум 1 200 кг, картофи — минимум 3 000 кг, краставици, нефолирани — минимум 1 000 кг, олио, слънчогледово — минимум 1 500 л, ориз — минимум 1 200 кг, яйца, кокоши — минимум 9 000 бр., бира 0,500 л — минимум 1 200 бр., газирана безалкохолна напитка 0,250 л — минимум 2 400 бр., вино 0,700 л — минимум 180 бр. и хляб — 9 600 бр.

Продължава в поле VI.3 „Допълнителна информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Информация относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на Академичния съвет на ТУ — София, гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8, ет. 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле III.1.3 „Технически и професионални възможности“.

2. За обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 8 и № 9.

Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство (хладилен автомобил) — за превоз на хранителни продукти от животински произход, яйца и замразени храни.

Забележка: Това изискване е приложимо, независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една или повече от горепосочените позиции.

За обособени позиции № 5, № 6 и № 7.

Участникът следва да има на разположение минимум 1 (един) брой транспортно средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове и зеленчуци и др.).

Забележка: Това изискване е приложимо, независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една или повече от горепосочените обособени позиции.

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

— участници — свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на обособената позиция, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на обособената позиция, за която е подал оферта,

— участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция,

— участник, допуснал аритметична грешка в ценовото си предложение,

— участник, подал оферта в несъответствие с образците от настоящата документация,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на обособената позиция, за която е подал оферта, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията по тази обособена позиция,

— участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Плащането на цената на договора се извършва при условията, посочени в договора.

В процедурата не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обос. позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част шеста, глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/04/2018