Werken - 163974-2019

09/04/2019    S70

Zweden-Järfälla: Bouwen van gebouwen

2019/S 070-163974

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Järfälla kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0043
Plaats: Järfälla
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 177 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Åsa Landin
E-mail: asa.landin@jarfalla.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.jarfalla.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqhteabfx&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqhteabfx&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal Byggentreprenader till Järfälla kommun

Referentienummer: Dnr. Ten 2018/283
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtal avseende Byggentreprenader till Järfälla kommun.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111100 Sloopwerkzaamheden
45211341 Bouwen van flatgebouwen
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
45214100 Kleuterschoolgebouwen
45214200 Schoolgebouwen
45262690 Opknapwerk van vervallen gebouwen
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45453100 Opknapwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ramaavtal beträffande byggentreprenader, d.v.s. renpveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader i större eller mindre omfattning i skolor, förskolor, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, lägenheter och idrottsplatser.

Ramavtal avser uppdrag mellan 1,5 - 20 MSEK.

Avtal kommer att tecknas med fyra entreprenörer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/05/2019
Einde: 16/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2019