Byggentreprenader - 163974-2019

09/04/2019    S70

Sverige-Järfälla: Byggnadsanläggning

2019/S 070-163974

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Järfälla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0043
Ort: Järfälla
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 177 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Åsa Landin
E-post: asa.landin@jarfalla.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jarfalla.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqhteabfx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqhteabfx&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Byggentreprenader till Järfälla kommun

Referensnummer: Dnr. Ten 2018/283
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal avseende Byggentreprenader till Järfälla kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111000 Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45111100 Rivning
45211341 Byggnation av lägenheter
45212200 Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45214100 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45262690 Renovering av byggnader
45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45453000 Reparation och renovering
45453100 Renoveringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramaavtal beträffande byggentreprenader, d.v.s. renpveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader i större eller mindre omfattning i skolor, förskolor, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, lägenheter och idrottsplatser.

Ramavtal avser uppdrag mellan 1,5 - 20 MSEK.

Avtal kommer att tecknas med fyra entreprenörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/05/2019
Slut: 16/05/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/04/2019