A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 163986-2018

17/04/2018    S74

Magyarország-Budapest: Ásványvíz

2018/S 074-163986

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág; 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. III. 370. dr. Németh Ferenc
E-mail: nemeth.ferencdr@mav-szk.hu
Telefon: +36 15115944
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek. szerinti gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti háttérszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
15981000 Ásványvíz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15981100 Szénsavmentes ásványvíz
15981200 Szénsavas ásványvíz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő 7 db raktára az egyéb közbeszerzési dokumentumokban szereplő adatok szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban kiszerelve, 50 000 db.

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve, 423 000 db.

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve,

14 400 000 db.

4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve, 2 650 000 db.

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban kiszerelve, 50 000 db.

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 423 000 db.

7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 870 000 db.

8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 2 990 000 db.

Nettó 1 217 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az ajánlattevők árképzéséhez nyújtanak támpontot. Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.

A közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák a szállítandó termékekre vonatkozó részletes elvárásokat.

Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai:

Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani, tekintettel arra, hogy a beszerzési igényt a MÁV-csoport dolgozóinak egységes humán-ellátására figyelemmel, azaz azonos minőségű, márkájú ásványvíz ellátása érdekében határozta meg jelen formában. A részekre bontás esetén nem látjuk biztosítva az egységes humán-ellátást. Az egységes humán ellátás biztosítása érdekében ajánlattevőknek egységes márka- illetőleg fantázianevű terméket kell megajánlaniuk mindegyik tétel vonatkozásában.

A részekre történő szétbontás gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne, hiszen területenkénti, vagy tételenkénti szétbontás esetén nem lennének realizálhatók a nagy megrendelő pozíciójából fakadó gazdasági előnyök.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Természetes ásványvíz nátrium tartalma (mg/liter) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A természetes ásványvíz kezelésének száma (db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A megkötendő szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 48. hónap végéig leadott megrendelésekkel kapcsolatos kötelezettségek Felek általi teljesítéséig, vagy - amennyiben az hamarabb bekövetkezik - a Keretösszeg kimerüléséig hatályos.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a -közbeszerzés tárgyából (természetes ásványvíz és/vagy ásványvíz szállítása) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három teljes mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az igazolási mód vonatkozásában a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (természetes ásványvíz és/vagy ásványvíz szállítása) származó nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 700 000 000,- HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.

M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését.

A Kr. 22. § (1) bekezdése szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A Kr. 22. § (2) bekezdése szerint az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szerződés tárgyának, valamint mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),

— kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (e-mail és/vagy telefon és/vagy fax),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt,

— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet milyen értékkel vett részt a teljesítésben.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A. § alapján a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott ásványíz ásványi anyag tartalmára vonatkozó, az ajánlattételi határidőt megelőző fél évnél nem régebbi keltezésű, független, akkreditált laboratórium által, a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló hatályos 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet.

M.3. Ajánlattevő csatoljon a Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján a felhívás II.2.1) pontjában, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kiszerelés szerinti, az ajánlattevő által megajánlott természetes ásványvízből 1-1 gyűjtő csomagolásos mintapéldányt.

Ajánlatkérő az eljárás során benyújtott mintapéldányokat Ajánlattevők részére nem szolgáltatja vissza, azok az eljárás dokumentumait képezik, így a jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmasnak minősül ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónap során teljesített, összesen legalább 10 000 000 palack természetes ásványvíz szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal).

Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha a megajánlott ásványvíz összes ásványi anyag tartalma nem haladja meg a 650 mg/litert.

M.3. Ajánlatkérő alkalmasnak minősíti az ajánlattevőt, ha a megajánlott ásványvízből 1-1 gyűjtőcsomagolásban benyújtott mintapéldányai megfelelnek az alábbi csomagolásnak. Elvárt gyűjtőcsomagolás mérete:

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban, 12-től 20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban: 12-től 20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban, 12-től 20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban: 12-től 20 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;

7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 6-tól 8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés; kiszerelve;

8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.

Ajánlatkérő a teljesítést a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a nyertes ajánlattevő igazolt számlájának kézhez vételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).

A fizetési és egyéb feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az azok részét képező szerződéstervezet tartalmazzák. A részszámlázás lehetőségét ajánlatkérő az egyes Megrendeléseken belül nem biztosítja. Az egyes megrendeléseket ajánlatkérő oszthatatlannak tekinti.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 18/06/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

MÁV Szolgáltató Központ Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. III. emelet 350. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A gazdasági szereplők a KD átvételi elismervényét - amelyet a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elérhetőségen tud letölteni - kitöltve jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt címre (e-mailen vagy faxon) kötelesek megküldeni. Az átvételi elismervény visszaküldésének hiányában ajánlatkérő (AK) az eljárásban nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud!

2) AK kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozásának lehetőségét.

3) Kbt. 47. § (2) alapján dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, AK elfogadja az ajánlattevő (AT) általi felelős fordítást.

4) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodást.

5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bekben foglalt nyilatkozatot eredetiben,

— Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot,

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).

6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7) A III.1.2) P.1. pont, valamint a III.1.3) M.1., M.2. és M.3. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8) Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. AK az Ár részszempont kapcsán a fordított arányosítás módszerét, míg a minőségi kritériumok kapcsán az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza.

9) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát.

10) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

11) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.

12) AK az alkalmassági követelmények és kizáró okok Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti (előzetes) igazolásához benyújtandó, Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelületen kéri kitölteni, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot papír alapon kéri benyújtani az ajánlat részeként. A webfelület elérhetősége, ahol a kitöltő felület elérhető: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu. AK a webfelületen történő kitöltéséhez szükséges információkat a KD-ban adja meg.

13) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

14) AT a külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét számolja át magyar forintra a jelen felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon. Referenciák tekintetében a teljesítés befejezésének időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

15) Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban és 1 (egy), az eredeti papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani (.pdf). A papír alapú és az elektronikus példányok eltérése esetén AK a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

16) A KD a beszerzés tárgyával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz.

17) FAKSZ: dr. Németh Ferenc, 00981

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018