Leveringen - 163991-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2018/S 074-163991

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Andor utca 47–49.
Budapest
1119
Hongarije
Contactpersoon: Mile Márk főosztályvezető
Telefoon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kef.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kef.gov.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Andor utca 47–49.
Budapest
1119
Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési Igazgatóság, Intézményi Közbeszerzési Főosztály, Közbeszerzési Osztály, Pethő-Kerék Hajnalka osztályvezető
Telefoon: +36 17951714
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kef.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kef.gov.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
AK04357
Andor utca 47–49.
Budapest
1119
Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési Igazgatóság, Intézményi Közbeszerzési Főosztály, Közbeszerzési Osztály, Balogh Ágnes Noémi (4. emelet, 436. iroda)
Telefoon: +36 17953572
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kef.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kef.gov.hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bek. c) pontja szerinti szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra vonatkozóan”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kereskedelmi szerződés „Villamos energia szabadpiaci beszerzése 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra vonatkozóan” tárgyban.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest, a további helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menetrend adás nélküli teljes ellátás alapú szerződés keretében 32 100 000 kWh mennyiségű villamos energia beszerzése 12 hónap időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 50 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1:2002, illetve az MSZ EN 50160:2011 szabvány szerint kell értelmezni. A távmért fogyasztási helyek görbéi – negyedórás adatai – letölthetőek az elosztó honlapjáról: https://eloszto.elmu.hu. A műszaki leírásban megadott, a letöltéshez szükséges felhasználónév és jelszó az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig áll rendelkezésre. További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +50 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.2. pontjában részletezettek szerint ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstervezet 4.1. pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +50 %-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződéstervezet 8.1. pontjában meghatározott áron.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.). AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyát képező áru esetében a részekre bontás, több szerződés megkötése nem indokolt. Folytatás a VI.4.3) pontban.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT, alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alk. igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74.§(1) bek. b) pont).

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§(1)-(2) bek.-re.

A kizáró okok igazolásának módja:

AT-nek a Kbt.62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alk. és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 12-16. §-aira.

Előzetes igazolás:

AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr.2-7.§-ának (kivéve Kr.4.§(2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Közös AT mindegyike külön-külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani (Kr.3.§(3) bek.).

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt - az ajánlat részét képező - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.).

AT-nek az alk.-nak igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt.62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt.67.§ 4) bek., Kr.15.§(1) bek.).

AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alk.-nak igazolásában, a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.).

A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt.69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazd. szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Utólagos igazolás:

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69.§(4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 12-16. §-aira.

A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazd. szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontok, és a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását AT-nek a KD V. fejezet Nyilatkozatminták II. részében rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták (1-3. sz. mellékletek) benyújtásával kell igazolnia.

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

AK felhívja a figyelmet a KD-ban található, az EEKD formanyomtatványának kitöltésére vonatkozó útmutatóra, és hogy AK az elektronikusan kitöltött EEKD-t is elfogadja.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Eventuele minimumeisen:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1. Ajánlattevő - AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására - a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (villamos energia értékesítése) szerinti szállításait, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat (Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés):

­- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),

­- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonos és elektronikus elérhetősége,

­- szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

­- a szállítás mennyisége kWh-ban (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

­- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás módja:

Irányadó a Kr. 3. §, Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont, Kr. 21/A. §, Kr. 22. §, Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés).

Közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani.

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyike az általa külön-külön kitöltött és aláírt EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról nyilatkozik, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (2) bekezdés).

Utólagos igazolás:

Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették.

Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben.

AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Eventuele minimumeisen:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyának (villamos energia értékesítése) megfelelő szállításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, legfeljebb három szerződés teljesítéséből származó, összesen legalább 24 000 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Felhasználó kötbér vállalását írja elő Kereskedő részére késedelmes teljesítés illetve meghiúsulás esetére. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben a Kereskedőnek felróható okból a vételezési helyen 5 óra időtartamot meghaladóan szünetel a villamos energia ellátás.

A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: 1 000 Ft/óra/vételezési hely, azzal, hogy a kötbér maximuma 500 000 Ft/vételezési hely.

Meghiúsulásnak minősül, amennyiben a Kereskedőnek felróható okból a vételezési helyek 20 %-ánál a villamos energia szolgáltatás szünetel 120 órát meghaladóan, továbbá a 12.1. c)-f) pontokban felsorolt esetek. A szerződés - Kereskedőnek felróható - meghiúsulása esetén a Kereskedő köteles a meghiúsult szolgáltatás fennmaradó éves nettó díjának a 20 %-át meghiúsulási kötbérként a Felhasználónak megfizetni a meghiúsulás napjától számított 15 napon belül. Karakterkorlát miatt további feltételek a VI.4.3) pontban.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47–49. IV. emelet 445. tárgyaló.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (3) bek. szerint. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bontáson nem ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője jelenik meg, akkor az általa képviseletre meghatalmazott személynek a bontási eljárás előtt - jogszerűen kiállított-meghatalmazást szükséges átadni AK jelenlévő képviselőjének, ellenkező esetben a bontáson nem vehet részt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Karakterkorlát miatt részl. kifejtés a KD-ban.

1. Kbt. 57. § (1) bek. alapján a KD és regisztrációs lap (reg. lap) elektr. úton, az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, díjmentesen elérhető a http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2 elérhetőségen. Ha nem, gazd.-i szereplő a kozbeszerzes@kef.gov.hu e-mail-címen kérheti.

2. Reg. lapot kitöltve jelen felhívás I.1) szerinti címre mailen vagy faxon kell megküldeni Reg. lap AK részére tört. megküldése az eljárásban való részvétel feltétele.

3. Kieg. tájék. a Kbt. 56. § alapján.

4. AK hivatk. Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra.

5. Kbt. 66. § (1) bek. alapján az ajánlat formai és tartalmi követelm.-re, az ajánlat összeáll-ra irányadó a KD II. fejezete.

6. Kizáró okok és a különböző devizák Ft-ra történő átszám.-val kapcs. szabályok részl. a KD-ban.

7. Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

8. Ajánlatba csatolandó:

a) Kbt. 66. § (5) és 68. § (4) bek. szerinti felolvasólap,

b) Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződés, vagy a hatályos mérlegkör tagsági szerződés egyszerű másolati példánya, vagy ennek hiányában a mérlegkör felelős nyilatkozata (eredeti példányban), melynek alapján az ajánlattevő jogosult mérlegkör felelősként eljárni,

c) MEKH által kiállított hatályos villamos energia kereskedelmi működési engedély egyszerű másolati példánya. Meglétének hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti,

d) nyil. a fogyasztási helyek változásának kezeléséről,

e) nyil. közös ajánlattételről adott esetben (a.e.) és együttműködési megállap.,

f) aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a KD-ban meghat. szerint az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, a.e. meghatalmazás,

g) nyil. változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is csatolandó, részletezés a KD-ban,

h) nyil. Kbt. 66. § (2) bek. szerint, eredeti aláírt példány,

i) EEKD a vonatkozó útmutató alapján, AK által kért módon kitöltve, ajánlattevő (a.e. közös ajánlattevő, kapac. biztosító szerv. (Kbt. 67. § (3) bek.)) részéről a megfelelő képviseleti jogos.-gal rendelk. személy által aláírva, AK elektr.-an kitöltött EEKD-t is elfogad,

j) nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. szerint,

k) nyil. a Kbt. 66. § (4) bek. alapján a kis- és középváll.-ról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy középváll.-nak való minősülésről. Ha nem tartozik a fenti tv. hatálya alá, akkor erről kell nyilatk.,

l) nyil. a Kbt. 66. § (6) bek. szerint az alvállalkozókról, nemleges válasz esetén is csatolandó,

m) nyil. Kbt. 67. § (4) bek. szerint,

n) nyil. bizalmas adatkezelésről,

o) nyil. elektr. adathordozón benyújtott ajánlatról,

p) nyil. az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv 41. § (6) bek.-ben foglalt feltételnek való megfelelésről,

q) nyil. egyszerű másolatban benyújt. iratokról (a.e.),

r) nyil. idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (a.e.),

s) nyil. a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti elkülönített módon elhelyezett, indoklással ellátott üzleti titokról,

a) nyil. szerz.-ben feltüntetendő adatokról,

t) Ajánlattevő választása szerint az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a KD V. fejezet szerinti Nyilatkozatminták II. is csatolhatók.

9. Kereskedőváltás: teljesítés megkezd. feltétele a területileg illetékes elosztói engedélyes által jóváhagyott kereskedőváltás, melyet Kereskedő kezdeményez.

10. Kr. 30. § (4) bek. szerinti szigorúbb előírás: III.1.3) M1.

11. Hiánypótlás: Kbt. 71. §. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre vonatk. hiánypótlást.

12. AK alkalmazza a Kbt. 47. § (2) bek. és 81. §(4)-(5) bek. előírásait.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

14. AK nem köt ki ajánlati biztosítékot.

15. Eljárás nyelve: HU.

16. Ajánlati kötöttség: a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap=60 nap.

17. Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.

18. FAKSZ: Mile Márk, lajstr.sz.:00578. Helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstr.sz.:00565, Urbán Márta lajstr.sz.:00594, Gyergyai László lajstr.sz.:00593, Szendrei Gabriella lajstr.sz.:00926.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§. szerint.

A II.2.14) pont folytatása:

A részajánlattétel lehetősége jelen közbeszerzési eljárásban nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru esetében a részekre bontás, illetve több szerződés megkötése nem indokolt. Továbbá egy portfólióban kezelve az összes fogyasztási helyet kedvezőbb ajánlati ár érhető el. Az ajánlati árat nem a fogyasztási helyek helyszínei és darabszáma befolyásolja, hanem a beszerzendő villamos energia mennyisége összesítve és a minél folyamatosabb energia felhasználás.

AK rögzíti, hogy a szerződés kezdődátuma a szerződés hatályba lépésének dátuma, figyelemmel a 320/2015 (X.30) Korm. rendelet 13. § rendelkezéseire.

A III.2.2) pont folytatása:

AK előleget nem biztosít. A Felhasználó a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseinek, valamint a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül fizeti meg átutalással a Kereskedő - szerződő felek személyénél - feltüntetett bankszámlájára.

Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a Ft. Egyéb részletszabályok a KD-ok szerződés tervezet részében.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018