Leveringen - 164012-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Nittendorf: Brandweerwagens

2018/S 074-164012

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Nittendorf
Am Marktplatz 3
Nittendorf
93152
Duitsland
Telefoon: +49 9404642-119
E-mail: wolfgang.eibl@nittendorf.de
Fax: +49 9404642-222
NUTS-code: DE238

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nittendorf.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.nittendorf.de/aktuelles/alle-meldungen/beschaffung-eines-hlf-20fuer-den-markt-nittendorf/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für die Freiw. Feuerwehr Etterzhausen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für die Freiw. Feuerwehr Etterzhausen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE238
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etterzhausen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Fahrgestelles für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Aufbau für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE238
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etterzhausen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Aufbau für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE238
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etterzhausen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der feuerwehrtechnischen Beladung für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Markt Nittendorf,

Rathaus,

Am Marktplatz 3,

93152 Nittendorf.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 98153-1277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 98153-1837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018