Dienstleistungen - 16405-2018

13/01/2018    S9    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Goleniów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2018/S 009-016405

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Goleniów
ul. Parkowa 1
Goleniów
72-100
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Śniegocka
Telefon: +91 4182856
E-Mail: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +91 4182919
NUTS-Code: PL42

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.goleniow.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi leśnictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.3.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn.zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa i zbioru nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018 - 2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający dla pakietów od nr I do nr V wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 816 582.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I (01.L. Północ): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zielonczyn, Krokorzyce,Stepnica

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77220000
77231100
77231300
77231400
77231500
77231700
77231800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Teren Leśnictw Zielonczyn, Krokorzyce, Stepnica.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn. zm.–dalej:Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach przystaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci,pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).2.Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.3.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp. paliwo).4. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace ręczne–49447,25 NH i H.

Prace ręczne-grodzenia-11316,44 NH i H.

Prace mechaniczne-1451,49 NH i H.

Prace mechaniczne-grodzenia–750,66 NH i H.

Prace z pozyskania drewna– 129555,99 NH i H.

Prace ze zrywki drewna-10020,45 NH.

Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna–900 H.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresuzagospodarowania lasu CW i CP / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresupozyskania drewna - TP / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II (02.L.Centrum): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Borowik, Widzieńsko,Krępsko

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77220000
77231100
77231300
77231400
77231500
77231700
77231800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Borowik, Widzieńsko,Krępsko.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn.zm.–dalej:Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach przystaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci,pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).2.Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.3.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp. paliwo).4. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace ręczne–34008,73 NH i H.

Prace ręczne-grodzenia-12329,53 NH i H.

Prace mechaniczne-1622,34 NH i H.

Prace mechaniczne-grodzenia–2236,88 NH i H.

Prace z pozyskania drewna– 125939,46 NH i H.

Prace ze zrywki drewna-9452,12 NH.

Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna–900 H.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresuzagospodarowania lasu CW i CP / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresupozyskania drewna - TP / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III (03.L. Południe): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Wierzchosław, Goleniów, Olszanka.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77220000
77231100
77231300
77231400
77231500
77231700
77231800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Teren Leśnictw Wierzchosław, Goleniów, Olszanka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn.zm.–dalej:Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach przystaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci,pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).2.Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.3.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp. paliwo).4. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy olasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace ręczne–43901,00 NH i H.

Prace ręczne-grodzenia-8121,46 NH i H.

Prace mechaniczne-1793,04 NH i H.

Prace mechaniczne-grodzenia–876,67 NH i H.

Prace z pozyskania drewna– 102705,33 NH i H.

Prace ze zrywki drewna-8249,74 NH.

Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna–900 H.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresuzagospodarowania lasu CW i CP / / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresupozyskania drewna - TP / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV (04.L. Wschód): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Dzisna, Niewiadowo,Mosty.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77220000
77231100
77231300
77231400
77231500
77231700
77231800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Teren Leśnictw Dzisna, Niewiadowo, Mosty.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn.zm.–dalej:Ustawa o lasach) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

1.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach przystaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci,pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).2.Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.3.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp. paliwo).4. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy olasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace ręczne–48756,46 NH i H.

Prace ręczne-grodzenia-10585,62 NH i H.

Prace mechaniczne-1503,12 NH i H.

Prace mechaniczne-grodzenia–745,00 NH i H.

Prace z pozyskania drewna– 118051,47 NH i H.

Prace ze zrywki drewna-9121,05 NH.

Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna–900 H.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresuzagospodarowania lasu CW i CP / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresupozyskania drewna - TP / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet V (05.S. Święta): Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w kompleksie „Święta”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77220000
77231100
77231300
77231400
77231800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Teren Leśnictwa Olszanka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn.zm.–dalej:Ustawa o lasach) pozyskania i zrywki drewna, na terenie Nadleśnictwa Goleniów w latach 2018-2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech, przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak niemniej niż 70 %. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

2.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach przystaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci,pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).3.Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.4.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp. paliwo).5. Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace z pozyskania drewna– 12043,79 NH i H.

Prace ze zrywki drewna-1858,05 NH.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego,jeżeli wykonanie tych czynności.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: „Samodzielnej realizacji całości zamówienia” / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet VI (05.S. Szkółka): Wykonanie usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku, chemicznej ochrony i zbioru nasion.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77211300
77211500
77211600
77231200
77231600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Goleniów i teren Gospodarstwa Szkółkarskiego w Krępsku.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp. leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.:Dz.U.z 2015r. poz.2100 z późn.zm.–dalej:Ustawa o lasach) obejmujące wykonanie usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku,chemicznej ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Goleniów oraz transport sadzonek ze szkółki do 12 leśnictw,jak również wykonanie usług z zakresu zbioru szyszek z drzew leżących, owoców i nasion drzew i krzewów leśnych na potrzeby Gospodarstwa Szkółkarskiego w Krępsku.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, szkółkarstwa, zbioru nasion. Zakresy prac zestawione mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac.Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje(prace)określają katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. oraz specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej. W przypadku rozbieżności w opisie sposobu i zakresu wykonania poszczególnych prac ujętych w ww. katalogach i specyfikacją tech., jako właściwy uznaje się opis zawarty specyfikacji tech,przy czym rozliczenie prac nastąpi na podstawie norm zawartych ww. katalogach. Ilości prac (czynności)planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy, jednak nie mniej niż 70 %. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń.

2.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości, obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.)obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie na lata 2018-2020:

Prace ręczne - 39819,97 NH i H.

Prace ręczne - grodzenia - 3906,69 NH i H.

Prace mechaniczne - 1705,00 NH i H.

Zbiór nasion i szyszek z drzew leżących - 20912,50 kg tj.:

Sosna zwyczajna(szyszki) zbiór z drzew leżących - 8000,00 kg.

Bez czarny (nasiona) -1,5 kg.

Brzoza brodawkowata (nasiona) - 18,00 kg.

Dąb bezszypułkowy (nasiona) - 6400 kg.

Dąb szypułkowy (nasiona) - 6400 kg.

Głóg jedno lub dwuszyjkowy (nasiona) - 1,5 kg.

Grab zwyczajny (nasiona) - 13,50 kg.

Jabłoń dzika (nasiona) - 0,60 kg.

Jarząb pospolity (nasiona) - 4,50 kg.

Kalina koralowa (nasiona) -1,50 kg.

Klon jawor (nasiona) - 6,00 kg.

Klon zwyczajny (nasiona) - 6,00 kg.

Kruszyna pospolita (owoce) - 2,40 kg.

Lipa drobnolistna (nasiona) - 12,00 kg.

Olsza czarna (nasiona) - 30,00 kg.

Róża dzika (nasiona) - 1,50 kg.

Śliwa tarnina (nasiona) - 3,00 kg.

Trzmielina pospolita (nasiona) -1,50 kg.

Wiąz szypułkowy (nasiona) - 9,00 kg.

Zakresy prac mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac na rok 2019, 2020 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospod. w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia dostępne na stronie intern.pod adresem http://www.szczecin.lasy.gov.pl/zalaczniki-do-siwz.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawieumowy o pracę w okresie co najmniej od 01.04. do 31.10. r. (w okresie wegetacyjnym 2018, 2019 i 2020 roku) / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z zawartej z wykonawcą Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegać na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 208-430659
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SA. 270.2.3.2017
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I (01.L. Północ): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zielonczyn, Krokorzyce, Stepnica.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BIOTRANS Przedsiębiorstwo Leśne Piotr Kwiatkowski, Rurzyca ul. Goleniowska 39, 72-123 Kliniska
Rurzyca ul. Goleniowska 39
Kliniska
72-123
Polen
Telefon: +48 664778539
E-Mail: biotranspk@wp.pl
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„JAWOR” Z.U.L Usługi Transportowe Krzysztof Kwiatkowski Rurzyca, ul. Goleniowska 39, 72-105 Lubczyna
Rurzyca, ul. Goleniowska 39
Lubczyna
72-105
Polen
Telefon: +48 604465989
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne i Transportowe Ryszard Kopciuch, ul. B. Chrobrego 24, 72-112 Stepnica
ul. B. Chrobrego 24
Stepnica
72-112
Polen
Telefon: +48 692827589
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Leśne Sławomir Wawrzycki ul. Chrobrego 26, 72-110 Przybiernów
ul. Chrobrego 26
Przybiernów
72-110
Polen
Telefon: +48 608505929
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 249 994.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 311 303.10 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SA. 270.2.3.2017
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III (03.L. Południe): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Wierzchosław, Goleniów, Olszanka.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SA. 270.2.3.2017
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV (04.L. Wschód): Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Dzisna, Niewiadowo, Mosty.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SA. 270.2.3.2017
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet V (05.S. Święta): Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w kompleksie „Święta”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: SA. 270.2.3.2017
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet VI (05.S. Szkółka): Wykonanie usług z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej w Gospodarstwie Szkółkarskim w Krępsku, chemicznej ochrony i zbioru nasion.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zmówień Publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza)
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 4587702
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamóweiń Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +22 458-77-02
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018