Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 164067-2023

17/03/2023    S55

Danmark-Søborg: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2023/S 055-164067

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Erling Kristiansen
E-mail: erkr@moe.dk
Telefon: +45 27236316
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98700b0f-02b0-4be0-b59b-9879c636fa06/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98700b0f-02b0-4be0-b59b-9879c636fa06/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98700b0f-02b0-4be0-b59b-9879c636fa06/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/98700b0f-02b0-4be0-b59b-9879c636fa06/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - renholdelse af kørebaner

Sagsnr.: 1020634
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter renhold af kørebaner i Gladsaxe Kommune

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90611000 Gaderengøring
90612000 Gadefejning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fejning på gennemgående veje: ca. 81 km kantsten

Fejning på øvrige veje: ca. 247 km kantsten

Fejning langs midterrabatter og refuger: ca. 23 km kantsten

Fejning af 285 bump, fejbar med fejemaskine

Fejning af 95 bump hvor fejning skal suppleres med spuling

Fejning af 7 bump m. steler hvor kommunen forlods fejer arealer, der ikke kan maskinfejes

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse med op til 2 gange 1 år

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens varighed med op til 2 år skal ske skriftligt senest 6 måneder før udløb af den aftalte kontraktperiode

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal give oplysninger om grunde vedrørende straffedomme, grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger samt grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning og urigtige oplysninger.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD afsnit III; "Udelukkelsesgrunde".

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135-§ 136.

Derudover er Tilbudsgiver udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis Tilbudsgiver er omfattet de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller Tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en Tilbudsgiver, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet.

I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af forbuddet.

Bemærk: Senest ved kontraktunderskrivelse skal den vindende tilbudsgiver fremsende en underskrevet en Tro- og love erklæring vedr. russiske forhold. Erklæringen indgår som bilag til udbudsmaterialet.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, med hvem Ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højest være 6 måneder gammel.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 3 måneder før tilbudsfristen.

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at gennemføre renholdelsesopgaver, som de udbudte.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Erklæring om virksomhedens årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for hvert af seneste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav gælder, at tilbudsgiver det seneste afsluttede regnskabsår skal have haft en samlet omsætning i Danmark på minimum 4.000.000 DKK.

Som mindstekrav gælder, at tilbudsgiver ved afslutning af det seneste regnskabsår haft en egenkapital på minimum 500.000 DKK.

Som mindstekrav gælder, at tilbudsgiver ved afslutning af det seneste regnskabsår haft en soliditetsgrad på mindst 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have tilstrækkelig teknisk og faglig formåen til at gennemføre renholdelsesopgaver, som de udbudte.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

- Referenceliste for renholdelsesopgaver på kørebaner, igangværende eller afsluttede opgaver indenfor de seneste 3 år, erklæring om råderet over relevant materiel og erklæring om antal chauffører det seneste år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af mindst 3 tilsvarende og sammenlignelige opgaver inden for renholdelse på kørebaner (minimum 1.000.000 DDK pr. opgave).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger.

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver råder over minimum 1 selvopsugende fejemaskine af type, som anført i udbudsmaterialet.

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver i det seneste år har haft mindst 1 fuldtidsansat chauffør.

Manglende udfyldelse af ovennævnte oplysninger vil efter omstændighederne kunne medføre, at tilbudsgiver ikke kan anses for værende egnet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. kontraktudkast i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/04/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgiverens tilstedeværelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbuddet skal indeholde følgende:

Tilbudsgivere skal som en del af tilbudsafgivelsen udfylde og aflevere standardformularen ”Det fælleseuropæiske udbudsdokument”, der i daglig tale kaldes ESPD.

Udfyldt ESPD, herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager eller andre enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på.

Udfyldt tilbudsliste. Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes og alle priser skal være inklusive alle de med renholdelsen og øvrige ydelser og forekommende omkostninger. Desuden alle øvrige poster for regningsarbejder. Det er Tilbudsgivers ansvar og risiko, at tilbudslisten er korrekt udfyldt, hvorfor fejl og ufuldstændig udfyldning alene kan henføres til Tilbudsgiver.

Udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 1 – Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere (hvis relevant).

Udeladelse af aflevering af erklæringen gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, men den vindende tilbudsgiver skal inden kontraktindgåelse aflevere underskrevet erklæring.

Udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 2 – Erklæring vedrørende overholdelse af arbejdsklausuler og dialogklausuler.

Udeladelse af aflevering af erklæringerne gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, men den vindende tilbudsgiver skal inden kontraktindgåelse aflevere underskrevne erklæringer.

Udfyldt Udbudsbilag 3 – Aktindsigt.

Udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 4 – Erklæring om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø.

Udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 5 – Erklæring om russiske forhold.

Udeladelse af aflevering af erklæringer gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, men den vindende tilbudsgiver skal inden kontraktindgåelse aflevere underskrevne erklæringer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023