Fournitures - 164097-2020

07/04/2020    S69

Pologne-Skaryszew: Modules solaires photovoltaïques

2020/S 069-164097

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 053-125560)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Skaryszew
Numéro national d'identification: 67022338500000
Adresse postale: ul. Słowackiego 6
Ville: Skaryszew
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-640
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karol Nogaj
Courriel: urzad@skaryszew.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 12A
Adresse postale: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A
Ville: Skaryszew
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-640
Pays: Pologne
Courriel: urzad@skaryszew.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom
Adresse postale: ul. Janszewska 48
Ville: Radom
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-600
Pays: Pologne
Courriel: urzad@skaryszew.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://bip.skaryszew.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Skaryszew

Numéro de référence: RIŚ.271.3.2020.KN
II.1.2)Code CPV principal
09331200 Modules solaires photovoltaïques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Skaryszew, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Skaryszew”.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/04/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-125560

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Au lieu de:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

—d) Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy,

—e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ,

—f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—g) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym z załącznik nr 7 do SIWZ,

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

b) karty techniczne modułu fotowoltaicznego i inwertera obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 2.1 (dla modułu) i pkt 3.3 (dla inwertera/falownika).

c) certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

d) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt. 10 (dla zasobnika) projektu.

W zakresie części 2 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ zgodnie z pkt.2 (Wymagane minimalne)

f) certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą PN-EN 14511 lub z normą równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.d. w VI.3) Informacje dodatkowe.

Lire:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.3:

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ,

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym z załącznik nr 7 do SIWZ,

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

b) karty techniczne modułu fotowoltaicznego i inwertera obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1aa do SIWZ, zgodnie z pkt. 2.1 (dla modułu) i pkt 3.3 (dla inwertera/falownika).

c) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

d) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1ab do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt 10 (dla zasobnika) projektu.

W zakresie części 2 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ zgodnie z pkt.2 (Wymagane minimalne)

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.7.2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.d. w VI.3 Informacje dodatkowe.

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 20/04/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 21/04/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 20/04/2020
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 21/04/2020
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: