Fournitures - 164109-2020

07/04/2020    S69    Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Radiotéléphones

2020/S 069-164109

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 049-115559)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Główna Policji
Adresse postale: ul. Puławska 148/150
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-624
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rafał Gasek
Courriel: rafal.gasek@policja.gov.pl
Téléphone: +48 226011511
Fax: +48 226011857

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.policja.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej

Numéro de référence: 6/BŁiI/20/RG
II.1.2)Code CPV principal
32236000 Radiotéléphones
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców do zawarcia umowy ramowej na dostawę sprzętu łączności standardu DMR, wraz z akcesoriami dopuszczonymi do współpracy z dostarczonymi radiotelefonami przez producenta radiotelefonów, stacjami retransmisyjnymi oraz sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego skonfigurowania dostarczonych radiotelefonów wraz z akcesoriami, a także skonfigurowania dostarczonych stacji retransmisyjnych. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/04/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-115559

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 10/04/2020
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 04/05/2020
Heure locale: 09:30
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 10/04/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 04/05/2020
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: