Supplies - 164119-2018

17/04/2018    S74

Poland-Krakow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 074-164119

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Postal address: ul. Podchorążych 2, pok. 128
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-084
Country: Poland
Contact person: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 128
E-mail: przetargi@up.krakow.pl
Telephone: +48 126626424
Fax: +48 126372243
Internet address(es):
Main address: www.up.krakow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.up.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z podziałem na zadania

Reference number: 7/PN/TG/2018
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 zadaniach:

Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla 1 lub więcej części. Przez część na jaką można złożyć oddzielną ofertę należy rozumieć zadanie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 - Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
NUTS code: PL214 Krakowski
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa energii elektrycznej do budynków dydaktycznych i lokali mieszkalnych Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, Poręba Wielka, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2018
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa energii elektrycznej do Domów Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego - Kraków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2018
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i ust. 5 pkt 1), 3), 5), 6), 8) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zadanie 1 - Wykonawca przedstawi:

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci,

— aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich wymaganych obiektów (punktów poboru z Załącznika nr 3) – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zadanie 2 - Wykonawca przedstawi:

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci,

— aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich wymaganych obiektów (punktów poboru z Załącznika nr 3) – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

7. Wykaz oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 25a ust 2 Pzp oświadczenia Wykonawcy w w/w zakresie zawiera Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej: JEDZ), stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ i załączyć do oferty.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – tj. JEDZ.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ. Należy wypełnić: Część II, Część III, Część IV alfa, C 1b), Część VI.

Do oferty należy dołączyć również kopię dowodu wniesienia wadium.

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zadanie 1 – Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów.

Zadanie 2 - Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 1 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwa kontrakty polegające na sprzedaży energii elektrycznej na łączną wartość co najmniej 800 000,00 PLN brutto (dwa kontrakty na łączną kwotę 800 000,00 PLN brutto).

Zadanie 2 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej dwa kontrakty polegające na sprzedaży energii elektrycznej na łączną wartość co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dwa kontrakty na łączną kwotę 600 000,00 PLN brutto).

Zadanie 1.

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W wykazie należy podać dostawy w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – w JEDZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Zadanie 2.

— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W wykazie należy podać dostawy w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – w JEDZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2018
Local time: 09:20
Place:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 128.

Information about authorised persons and opening procedure:

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów - Zespół ds. przetargów.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Za 24 m-ce.

VI.3)Additional information:

10. Wymagania dotyczące wadium

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— 20 000,00 PLN – dla Zadania nr 1,

— 15 000,00 PLN - dla Zadania nr 2.

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu, wpłacone przelewem na konto: Nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, z dopiskiem tytułem: wadium do postępowania na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z podziałem na zadania – Zadanie nr ..... znak sprawy 7/PN/TG/2018,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zmawiającego.

5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6) Wadium uznaje się za wniesione skuteczne jeżeli wpłynęło na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach, kserokopię należy spiąć z ofertą, a oryginał (-y) luzem włożyć do oferty.

8) Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e)

Ma(-ją) być co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), oraz zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

W terminie do 30 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2018