Suministros - 164149-2018

17/04/2018    S74    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Cartuchos de tinta

2018/S 074-164149

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolgiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych al. Piastów 48 70-311 Szczecin
Teléfono: +48 914494042
Correo electrónico: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Fax: +48 914494690
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zut.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.zut.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Dział Zamówień Publicznych
al. Piastów 48
Szczecin
70-311
Polonia
Persona de contacto: Monika Stępczyńska
Teléfono: +48 914494042
Correo electrónico: monika.stepczynska@zut.edu.pl
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zut.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.zut.edu.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Nauka i Edukacja

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Número de referencia: ZP/A/ATG/98/2018
II.1.2)Código CPV principal
30192113
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm do jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegółowy wykaz i opis materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne ZUT zlokalizowane na terenie Szczecina.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm do jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Szczegółowy wykaz i opis materiałów eksploatacyjnych opisano w Załączniku nr 1 specyfikacji.

2. Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, fabrycznie nowych, tj. wyprodukowanych przez producenta sprzętu drukującego i kopiującego, które zostały opracowane razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych.

3. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt:

1) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodny z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów),

2) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania,

3) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,

4) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,

5) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

6) w którym wszystkie części są nowe nieregenerowane, w którym jedynym elementem powtórnie wykorzystywanym w przypadku tonerów i tuszy jest obudowa, która przed końcowym zmontowaniem gotowego wyrobu przeszła testy wykluczające wady materiałowe (nieszczelności, mikropęknięcia), a wszystkie inne elementy mające wpływ na jakość wydruku takie jak: listwy zbierająca, wałki, elementy uszczelniające są w 100 % nowe i nieregenerowane;

7) który posiada (analogicznie w przypadku gdy materiał oryginalny posiada) – wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera;

8) w którym zastosowano toner / tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

4. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listę modeli sprzętu do których jest przeznaczony oraz termin ważności.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE.

6. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 oraz:

1) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,

2) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,

3) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikująca dany produkt,

4) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla materiałów do urządzeń kolorowych (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – testów).

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do Zamawiającego w maksymalnym terminie do 48 godzin od złożenia dyspozycji, niezależnie od wielkości zamówienia, do poszczególnych jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku nr 6. Zamawiający będzie wyrażał dyspozycje na piśmie, faxem lub telefonicznie.

Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 PZP.

Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie niniejszego zamówienia jest wniesienie Zamawiającemu wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na sukcesywnym dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych do Zamawiającego (nie były dostawami jednorazowymi) na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych);

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Na potwierdzenie warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni) przedłożenia:

1) Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane w formie oryginału (Załącznik Nr 4 SIWZ) oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami takimi mogą być: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/05/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Szczecin, al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna nr 430.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Rozwinięcie informacji podanej II.2.7) - Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonej w pkt. 1 oferty Wykonawcy, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.

Rozwiniecie informacji podanej II.2.5) - Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1) cena oferty – waga kryterium maksymalnie 60 %

2) termin dostawy – waga kryterium maksymalnie 40 %

W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną za materiały eksploatacyjne, skalkulowaną stosownie do postanowień działu IX specyfikacji (lub jej korektą dokonaną w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 PZP) uzyska 60 pkt.

Kryterium „termin dostawy” (wskaźnik oznaczony jako „T”) – rozumiany jako termin, w którym wykonawca dostarczy zamówiony asortyment stosownie do warunku określonego w dziale III ust. 10 specyfikacji (termin wymagany). Oferta z terminem realizacji dostawy wynoszącym:

1) do 24 godzin od złożenia zamówienia - otrzyma 40 pkt.;

2) powyżej 24 godzin do 30 godzin od złożenia zamówienia - otrzyma 30 pkt.

3) powyżej 30 godzin do 40 godzin od złożenia zamówienia - otrzyma 10 pkt.

Zgodnie z opisaną wyżej zasadą zadeklarowanie innych terminów skutkuje otrzymaniem w ramach kryterium „T” zero punktów. Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 40 pkt.

1. Podstawy wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI i VII – Wykonawca składa wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej oświadczeniem JEDZ – zał. nr 2 SIWZ

3. Wykonawca składa również dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, § 5 ust. 1,5,6,10 oraz §13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.7.2016 r.

4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe informacje w zakresie podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów jakie winien złożyć wykonawca zamawiającemu na okoliczność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia opisane zostały w dziale VI i VII SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-675
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-675
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/04/2018