Roboty budowlane - 164151-2017

29/04/2017    S84

Polska-Kęty: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 084-164151

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Św. M. Kolbe 25a
Miejscowość: Kęty
Kod NUTS: PL216 Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-650
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mendzik
E-mail: k.mendzik@mzwik-kety.com.pl
Tel.: +48 338450109
Faks: +48 338451594
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzwik-kety.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mzwik-kety.com.pl/pl,roboty-budowlane.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach”.

Numer referencyjny: 1/04/2017/JRP
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych na Warunkach kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt II: „Modernizacja i rozbudowa części osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach”. Kontrakt II polega przede wszystkim na modernizacji części obiektów linii ściekowej oraz na gruntownej modernizacji i rozbudowie linii przeróbki osadów ściekowych. Podstawowymi niedoborami w części osadowej oczyszczalni są emisja biogazu do atmosfery, brak zapewnienia 90-dniowego czasu zatrzymania osadu i utrzymanie temp. powyżej 10 st. w okresie zimowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 22 111 914.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223200 Roboty konstrukcyjne
45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL216 Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kęty.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres działań planowanych w ramach zamówienia obejmuje:

— wymianę dwóch istniejących krat,

— wykonanie instalacji dezodoryzacji powietrza,

— modernizacja odtłuszczacza,

— wyminę zespołu pomp zatapialnych w pompowni głównej,

— budowę dwóch osadników wstępnych,

— wykonanie dodatkowych połączeń technologicznych,

— budowę nowego zbiornika osadów dowożonych,

— modernizacja zbiorników pompowni osadów oraz budynku,

— zainstalowanie dodatkowej pompy zatapialnej w istniejącej komorze osadu wstępnego,

— rozbudowa wielofunkcyjnego budynku przeróbki osadów,

— montaż nowej instalacji zagęszczania osadów,

— budowę dwóch komór fermentacyjnych zamkniętych 1500m3 każda, budowę wieży wejściowej, kotłowni i wymiennikowni,

— budowę zbiornika biogazu 500m3 wraz z maszynownią,

— budowę polowego palnika bezpieczeństwa o wydajności ok. 150m3/h,

— zainstalowanie jednostki do produkcji energii elektrycznej i ciepła,

— montaż nowej wirówki wraz z instalacją do polielektrolitu,

— montaż nowej instalacji suszenia i higienizacji osadów,

— budowa nowego silosu na wapno,

— budowę dwóch wiat magazynowych na osady,

— budowę zbiornika buforowego osadów ok. 300m3,

— budowa i montaż nowych elementów w układzie technologicznym oraz dostosowanie istniejących,

— rozbudowę istniejącej sieci elektrycznej wraz z wymianą istniejącej stacji trafo o mocy około 630kVA/ transformator,

— dostawę wózka widłowego.

Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, a szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w Część III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji a także uzyskania zakładanych parametrów funkcjonalnych (gwarancji procesowych) zrealizowanych Robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zakres Kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy

o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0109/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z pkt 6 IDW część I SIWZ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust 5 pkt 3) ustawy Pzp, do wartości 20 % zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych t.j. w szczególności w przypadku konieczności świadczenia podobnych usług projektowania, podobnych usług nadzoru autorskiego lub wykonania robót budowlanych podobnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) – 23) ustawy pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego) – sposób wykazania braku podstaw wykluczenia a w dalszej kolejności udokumentowania określają zapisy Części I SIWZ – IDW.

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej co najmniej 5 000 000 PLN.

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymaganych zgodnie ze SIWZ (pkt 9 i 10 Części I SIWZ – IDW).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości maksymalnej 10 000 m3/dobę.

b) że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;

1)) specjalista Kluczowy nr I – Dyrektor Kontraktu – 1 osoba

2)) Specjalista Kluczowy nr II – Główny projektant (pełniący funkcję kierownika zespołu projektowego) – 1 osoba;

3)) Specjalista Kluczowy nr III – Projektant technolog – 1 osoba;

4)) Specjalista Kluczowy nr IV – Projektant elektryk – 1 osoba;

5)) Specjalista Kluczowy nr V – Projektant konstruktor – 1 osoba:

6)) Specjalista Kluczowy nr VI – Kierownik budowy – 1 osoba:

7)) Specjalista Kluczowy nr VII – Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba:

8)) Specjalista Kluczowy nr VIII – kierownik robót elektroenergetycznych – 1 osoba,

9)) Specjalista Kluczowy nr IX – kierownik robót konstrukcyjnych – 1 osoba,

Dopuszcza się łączenie funkcji Specjalistów Kluczowych przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji. Szczegółowe wymagania co do kwalifikacji zawodowych (w tym posiadanych uprawnień) przez w/w osoby, wymaganego minimalnego poziomu doświadczenia zawodowego zawiera pkt 9.2.3) IDW (część I SIWZ).

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymaganych zgodnie ze SIWZ (pkt 9 i 10 części I SIWZ – IDW).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 350.000,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania co do sposobu wniesienia wadium, formy wadium, zwrotu lub utraty wadium zawierają dokumenty zamówienia (pkt 12 IDW – SIWZ część I). Zamawiający żąda ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z pkt 13 IDW – część I SIWZ oraz postanowienia Wzoru Umowy (część II SIWZ).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu (wymagania dla takiej umowy wskazuje pkt 11.7 IDW).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera część II SIWZ – Wzór Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a,32-650 Kęty, w sali nr 8 – świetlica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Kompletna oferta musi zawierać:

Formularz Oferty, wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW, wraz z Załącznikiem do Oferty – wzór stanowi Załącznik nr 1A do IDW.

Tabelę Ceny Ryczałtowej – wzór stanowi Załacznik nr 1B do IDW;

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, zakres wskazany w Załączniku nr 2 do IDW – w formie formularza JEDZ;

pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, wzór załącznik nr 6 do IDW,

Stosowne Pełnomocnictwo(a);

Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

(szczegłowo kwestie związne z zawartością w/w dokumentów regulują zapisy IDW pkt 9, pkt 10 oraz pkt 15 IDW)

2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej –wzór stanowi załącznik nr 7 do IDW – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert;

informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub innego dokumentu;

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu;

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,;

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW;

wykaz osób – wzór stanowi załącznik nr 5 z informacjami na temat tych osób wzór załącznik nr 5a do IDW oraz oświadczenie o uprawnieniach osób wzór stanowi załącznik nr 5b do IDW;

Informację z banku.

dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów wskazanych powyżej składa dokumenty Stosownie do treści § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), wskazania korespondujące z treścią w/w Rozporządzenia zawiera pkt 10.3 IDW.

(szczegłowo kwestie związne z zawartością w/w dokumentów regulują zapisy IDW pkt 10 oraz pkt 15 IDW)

Kryteria oceny ofert:

Cena – 70 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 30 pkt

(jako uzupełnienie pkt II.2.14) nini. ogłoszenia:

Roboty lub usługi podobne mogą być w szczególności związane z:

— wymianą dotychczasowych i instalacją nowych urządzeń, instalacji lub ciągów technologicznych oczyszczalni lub modernizacją istniejących urządzeń, instalacji lub ciągów technologicznych oczyszczalni,

— wykonaniem dodatkowych połączeń technologicznych,

— wykonaniem dodatkowych sieci lub instalacji;

— koniecznością wykonania robót naprawczych lub modernizacyjnych innych obiektów oczyszczalni – których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie planowania zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Szczegółowo kwestie dotyczące odwołania regulują art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2017