Leveringen - 164173-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Niort: Randapparatuur

2018/S 074-164173

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil général des Deux-Sèvres
Mail Lucie Aubrac — place Denfert Rochereau — CS 58880
Niort Cedex
79028
Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
Telefoon: +33 549066379
E-mail: marches-publics@deux-sevres.fr
Fax: +33 516432144
NUTS-code: FRI33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deux-sevres.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.deux-sevres.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Département des Deux-Sèvres
Mail Lucie Aubrac, place Denfert Rochereau, CS 58880
Niort Cedex
79028
Frankrijk
Contactpersoon: Bureau des marchés
Telefoon: +33 549066379
E-mail: marches-publics@deux-sevres.fr
Fax: +33 516432144
NUTS-code: FRI33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deux-sevres.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition, maintenance de systèmes multifonctions encres couleurs et encre noire et fourniture de consommables

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition, maintenance de systèmes multifonctions encres couleurs et encre noire et fourniture de consommables.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232000
50312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différents sites du département des Deux-Sèvres.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition, maintenance de systèmes multifonctions encres couleurs et encre noire et fourniture de consommables.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Durée: 12 mois à compter de sa notification, reconductible 3 fois pour la même durée.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation doit être téléchargé à l'adresse suivante: http://www.deux-sevres.com — la réponse en ligne via le formulaire «MPS» est obligatoire si vous disposez d'un numéro de Siret. Si le candidat ne dispose pas d'un numéro de Siret, il utilisera le dispositif classique de réponse dématérialisée. Critères de sélection des candidatures: en conformité avec l'article 55 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, les niveaux de capacité professionnelle, technique et financière sont:

— recevabilité en application de l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

— capacités professionnelles, techniques et financières en application de l'article 51 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Le financement est assuré par le département. Le mode de règlement est le virement administratif. Le délai global de paiement est de 30 j. Les prix sont révisables. Application des articles 109 à 132 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Poitiers
Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, CS 80541
Poitiers Cedex
86020
Frankrijk
Telefoon: +33 549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Poitiers
Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, CS 80541
Poitiers Cedex
86020
Frankrijk
Telefoon: +33 549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018