Bygge og anlæg - 164254-2019

09/04/2019    S70    - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Esbjerg: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2019/S 070-164254

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden
50196011
Nygårdsvej 37
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Peter Sandager
Telefon: +45 76135050
E-mail: ps@ungdomsbo.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ungdomsbo.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt om nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af 87 blandede boliger på Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg, efter den delegerede bygherremodel.

Sagsnr.: J.nr. 63434
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten indgås som led i et køb af ejendommen matr. 2ii, Strandby, Esbjerg Jorder, ejerlejlighed nr. 2 og 4, depot G, beliggende Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg, Danmark, fra Broen Shopping A/S. Kontrakten angår opførelse af en almen boligudlejningsejendom med 87 blandede boliger og et samlet etageareal på ca. 7 120 m2. Broen Shopping A/S eller et selskab, hvori Broen Shopping A/S har den bestemmende indflydelse, skal i forbindelse med opførelsen af den almene boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden, i henhold til den delegerede bygherremodel. Aftalegrundlaget er kædet sammen med opførelsen af et nyt Biografcenter i Esbjerg for Nordisk Film Biografer A/S, hvorfor det er uforeneligt at bygge alment efter de gængse regler og procedurer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 94 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Grådybet 71/Gl. Vardevej 66, st. th., 6700 Esbjerg, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen under pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den i pkt. V.2.1. angivne dato er for beslutning om tildeling af kontrakten. Kontrakten indgås først efter udløbet af standstill perioden.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden, (herefter "Ungdomsbo") har til hensigt at indgå kontrakt med Broen Shopping A/S om opførelse af alment byggeri efter den delegerede bygherremodel i Esbjerg Kommune.

Broen Shopping A/S er et privat selskab, som har ejendomsprojektudvikling som formål. Ungdomsbo er en almen boligorganisation, hvis formål er at stille passende boliger af god og tidssvarende kvalitet til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje.

Broen Shopping A/S erhverver fra Nordisk Film Biografer A/S og Esbjerg Kommune ejendommen matr. nr. 2ii, Strandby, Esbjerg Jorder, ejerlejlighed nr. 2 og 4, depot G, samt grundareal svarende til 5 040 m2, beliggende Grådybet 71/GL. Vardevej 66, 6700 Esbjerg. Efter erhvervelsen videreoverdrager Broen Shopping A/S ejendommen til Ungdomsbo.

Erhvervelsen af ejendommen er sammenkædet med Broen Shopping A/S' opførelse af nyt biografcenter i Esbjerg for Nordisk Film Biografer A/S, og det er ikke foreneligt med de mellem Nordisk Film Biografer A/S og Broen Shopping A/S aftalte købsvilkår for ejendommen at bygge alment efter de gængse regler og procedurer. Opførelsen kræver således, at Broen Shopping A/S eller et selskab, hvori Broen Shopping A/S har bestemmende indflydelse, indtager rollen som delegeret bygherre for Ungdomsbo, hvilket indebærer, at Broen Shopping A/S eller et selskab, hvori Broen Shopping A/S har bestemmende indflydelse, med respekt af udbuds- og almenboliglovgivningen, forestår opførelsen af boligudlejningsejendommen, herunder foretager udbud i fornødent omfang af de til projektet tilknyttede bygge- og anlægsarbejder.

Det er forudsat, at Broen Shopping A/S eller et selskab, hvori Broen Shopping A/S har bestemmende indflydelse, formelt i forhold til Ungdomsbo fremstår som delegeret bygherre og indgår totalentreprisekontrakt på vegne af Ungdomsbo således, at Broen Shopping A/S alene får en styrende rolle og altså ikke en udførende entreprenørrolle.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Broen Shopping A/S
34051356
Vester Havnepromenade 7
Aalborg
9000
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 94 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 94 200 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 75 500 000.00 DKK
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i fagentrepriser, hvor dette er påkrævet efter den gældende udbudslovgivning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naeveneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelseb
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019