Leveringen - 164315-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Schoolmeubilair

2018/S 074-164315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
8519951
Ruysdaelkade 215
Amsterdam
1072 AW
Nederland
Contactpersoon: Rolf Henssen
Telefoon: +31 205776040
E-mail: RHenssen@alpha-adviesbureau.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ooada.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst schoolmeubelen Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Referentienummer: 2017-M2000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft het leveren van schoolmeubelen aan de 22 scholen van Openbaar onderwijs aan de Amstel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 350 000.00 EUR / Hoogste offerte: 400 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van schoolmeubelen. Voor aantallen wordt verwezen naar de bestekstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 135-276323
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst schoolmeubelen Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Presikhaaf Schoolmeubelen B.V.
05022630
Bruningweg 10
Arnhem
6827 BM
Nederland
Telefoon: +31 263685685
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 330 000.00 EUR / Hoogste offerte: 670 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Nederland
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018