Services - 164324-2020

Submission deadline has been amended by:  194286-2020
07/04/2020    S69

Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

2020/S 069-164324

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Projektów Europejskich
National registration number: 7010158887
Postal address: ul. Domaniewska 39 a
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-672
Country: Poland
Contact person: Anna Zapała
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Telephone: +48 223783111
Fax: +48 222019725
Internet address(es):
Main address: https://www.cpe.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.cpe.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.cpe.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów

Reference number: WA.263.8.2020.AZ
II.1.2)Main CPV code
79300000 Market and economic research; polling and statistics
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pisemnych materiałów na potrzeby przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 - analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS, drzewa problemów i celów (POT). W ramach zamówienia opcjonalnego przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 295 033.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79315000 Social research services
79419000 Evaluation consultancy services
73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS i drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- w ramach zamówienia podstawowego, a także przygotowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w ramach zamówienia opcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie pisemnego ww. materiału wprowadzającego, moderację dyskusji podczas spotkań programowych i służenie fachową wiedzą związaną z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021-2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2021 roku, przy czym zamówienie podstawowe winno zostać wykonane do dnia 10 września 2020 roku. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opracowanie pisemnego materiału wprowadzającego, moderacja dyskusji podczas spotkań programowych i służenie fachową wiedzą związana z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021-2027. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego (Etap I) i zamówienia z prawem opcji (Etap II).

Etap I. Zamówienie podstawowe (zawiera Zadanie 1, 2 i 3) – Faza analityczna

Etap II. Zamówienie opcjonalne (obejmuje Zadanie 4 i 5) - Wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i wskaźników.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Dodatkowe doświadczenie członków zespołu / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Podejście metodyczne do wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 295 033.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamówienie opcjonalne (obejmuje Zadanie 4 i 5) - Wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i wskaźników:

Zadanie 4. Strategia Programu

W oparciu o wyniki Etapu I, Wykonawca:

1. Scharakteryzuje obszar kwalifikowalny, ewentualnie zaproponuje jego zmiany

2. Podsumuje główne wspólne wyzwania, w szczególności:

a) przedstawi najważniejsze wspólne wyzwania i scharakteryzuje podstawowe różnice społeczne, gospodarcze i terytorialne występujące w obszarze wsparcia,

b) wskaże odniesienia do celów i priorytetów określonych w dokumentach strategicznych UE, w szczególności w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,

c) określi w jaki sposób działania wskazane do współfinansowania ze środków Programu uzupełniają się na obszarze kwalifikowalnym z innymi programami finansowanymi ze środków UE (np. Regionalnymi Programami Operacyjnymi).

3. Uzasadni wybór celów strategicznych i celów szczegółowych, ich odpowiednich priorytetów, celów szczegółowych i form wsparcia, w stosownych przypadkach, w przypadku braku powiązań w ramach wsparcia transgranicznego.

4. Moderuje dyskusję na temat strategii Programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego / posiedzeń grup zadaniowych.

Zadanie 5. Priorytety Programu

Bazując na analizie, Wykonawca we współpracy z JPC zaproponuje:

1. Priorytety Programu (patrz art. 14 projektu Rozporządzenia INTERREG). Wybór powinien być zgodny z zasadą koncentracji tematycznej, o której mowa w art. 15 projektu Rozporządzenia INTERREG.

2. Cele szczegółowe

Dla każdego celu szczegółowego, Wykonawca zaproponuje:

a) powiązane rodzaje działań i ich oczekiwany wkład w realizację szczegółowych celów i strategii makroregionalnych

b) orientacyjny podział środków według kategorii interwencji,

c) wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wraz z odpowiednimi kamieniami milowymi - Wykonawca szczegółowo opisze metodologię zastosowaną do ustalenia proponowanych wartości kamieni milowych (jako załącznik),

d) główne grupy docelowe,

e) możliwe wykorzystanie instrumentów finansowych,

f) możliwe zastosowanie uproszczonych sposobów rozliczania kosztów.

3. Wykonawca moderuje dyskusję na temat priorytetów programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego / posiedzeń grup zadaniowych.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego 236 026,40 zł, zamówienia opcjonalnego 59 006,60 zł.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje sie w rozdziale XVI SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go znim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnym zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegaćWykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem ust. 8-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.W celu wykazania braku ww.podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyćwraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego również jako „JEDZ”) stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożone w oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca do wypełnienia oświadczenia - formularza JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Zamawiający wymaga wypełnienia w Części IV jedynie Sekcję „α” - jako wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej w postaci pliku: xml. oraz pdf.

2)oświadczenie o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy)– złożone w oryginale wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ;

3)pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia publicznego, w przypadku w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców mogą wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

4)pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania Wykonawcy w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych;

5) pisemne opracowanie- konspekt metodologiczny realizacji zamówienia podlegający ocenie w kryterium oceny ofert (patrz rozdz. XVI); nie złożenie przez Wykonawcę konspektu metodycznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 dotyczące tych podmiotów.

c.d. III.1.2

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dla potwierdzenia spełniania warunków udziału

W postępowaniu poprzez inne podmioty, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 6.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

Cd. poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

c.d. III.1.2:

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy- (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy- (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).

10) wykazu usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11) wykazu osób- członków zespołu- dedykowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem ich imion i nazwisk, dedykowanej funkcji w zespole, wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym znajomości języka angielskiego oraz podstawy do dysponowania osobą. wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1 pkt 1-9 powyżej.

3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności.

c.d. III.1.3 "Minimalny poziom.."

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji podobnych do przedmiotu zamówienia usług i wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej trzy usługi, z których każda: polegała na wykonaniu analizy, ewaluacji, badania lub ekspertyzy międzynarodowego programu (ów)/projektu(ów) finansowanego/współfinansowanego ze środków europejskich lub innych środków publicznych oraz miała wartość nie mniejszą niż 70 000,00 zł.

b) Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czteroosobowym zespołem badawczym, dedykowanym do realizacji zamówienia, spełniającym poniższe wymagania:

— Kierownik zespołu, który:

a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe,

b) pełnił funkcję kierowniczą w min. 3 wykonanych projektach badawczych/ ewaluacyjnych/ wdrożeniowych dotyczących działań finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków publicznych,

c) był autorem lub współautorem min. 3 raportów z badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz dot. działań w ramach programu(ów)/projektu(ów) współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków publicznych,

d) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)

— Minimum trzech członków zespołu badawczego, z których:

— każdy musi spełniać warunki opisane w lit. a) i b),

— każdy musi spełniać co najmniej jeden warunek opisany w lit. c) lub d) lub e) z zastrzeżeniem, że cały zespół musi spełniać wszystkie te warunki łącznie,

— co najmniej dwóch członków zespołu badawczego musi spełniać łącznie warunki opisane w lit. f).

a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe,

b) brał udział jako członek zespołu badawczego w realizacji co najmniej 3 wykonanych projektów badawczych/ ewaluacyjnych/ wdrożeniowych dot. programu/ów finansowanych/ współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków publicznych,

c) brał udział w projektowaniu metod i technik badawczych, analizie i interpretacji danych oraz prowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych w przynajmniej 3 wykonanych projektach badawczych/ ewaluacyjnych/ wdrożeniowych dot. programu/ów finansowanych/ współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków publicznych,

d) w przynajmniej 3 wykonanych projektach badawczych/ ewaluacyjnych/ wdrożeniowych dot. programu/ów finansowanych/ współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków publicznych brał udział w moderowaniu panelu ekspertów,

e) jest autorem lub współautorem min. jednego raportu/analizy/ekspertyzy/publikacji naukowej z nadanym numerem ISBN lub ISSN, którego głównym przedmiotem była analiza/ocena programów/projektów INTERREG (Europejskiej Współpracy Terytorialnej),

f) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika i członka zespołu badawczego.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Doprecyzowanie w rozdziale II SIWZ

Minimum level(s) of standards possibly required:

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 składany zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty składane zamiast dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument/informacja dotyczy. Dokument składany zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Doprecyzowanie w rozdziale IV, VI i VII SIWZ

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.8.2020.AZ”.

5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Doprecyzowanie w rozdziale X SIWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Okoliczności skutkujące możliwością dokonania innych istotnych zmian zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dopuszczalne są w następującym zakresie:

1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 % łącznego wynagrodzenia wskazanego w umowie, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;

2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;

2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 144 ustawy

I postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach:

C.d. w pkt VI.3

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/05/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/05/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 08.05.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

c.d.III.2.2

1) Jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania Zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia § 2 ust. 4 i dalsze stosuje się odpowiednio.

2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany osób realizujących zamówienie i zakresu prac wykonywanych przez poszczególne osoby, wymienione w załączniku nr 8 do umowy, po spełnieniu łącznie warunków:

a) wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w SIWZ (w zależności od funkcji zmienianej/dodawanej osoby),

b) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę tej osoby,

c) w przypadku zmiany osoby dedykowanej do realizacji zamówienia, której doświadczenie podlegało ocenie w kryterium oceny ofert i której przyznano punkty za doświadczenie zgodne z kryteriami oceny ofert, warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego jest posiadanie przez nową osobę takiego samego lub wyższego doświadczenia jak osoba zastępowana. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu spełnienie opisanych warunków analogicznie jak w prowadzonym uprzednio postępowaniu.

d) Zmiana, o których mowa w lit. b, nastąpi nie wcześniej niż w dniu jej akceptacji przez Zamawiającego w formie oświadczenia, określającego w szczególności zakres zmian, na które Zamawiający wyraził zgodę i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 1

e) Wykonawca oświadcza, że zmiana osób dedykowanych do realizacji umowy może nastąpić jedynie zgodnie z ust. 2 pkt 2 i będzie wymagała przekazania Zamawiającemu podpisanych oświadczeń i deklaracji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i 10 do umowy.

3) Jeżeli nastąpi zmiana zakresu zamówienia, wynikająca ze zmiany przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności zmiana zakresu i struktury Programu, wynikających z projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), określonych w OPZ;

4) gdy nastąpi zmiana Obszaru Wsparcia Programu, określonego w OPZ;

5) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w innych umowach wiążących Zamawiającego;

7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;

8) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;

9) jeżeli wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3-8 nie będzie możliwa realizacja zamówienia w terminach, o których mowa w § 1 ust. 5, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, polegająca na wydłużeniu terminu realizacji całego zamówienia maksymalnie o 90 dni;

10) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy,w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ofertę należy złożyć za pośredn. formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2020, do godziny 9.00. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z rozdziałem IX ust. 8 SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).

Doprecyzowanie w rozdziale II i IX SIWZ

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/04/2020