Leveringen - 164339-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Venlo: Elektrische koffiezetapparaten

2018/S 074-164339

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veiligheidsregio Limburg-Noord
561959518
Nijmeegseweg 42
Venlo
5916 PT
Nederland
Contactpersoon: Kelly Janssens
Telefoon: +31 881190340
E-mail: k.janssens@vrln.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrln.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Openbare Aanbestedingsprocedure Koffievoorziening

Referentienummer: VRLN-2017-VRLN-KJ-010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39711310
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bevat het leveren van koffievoorzieningen t.b.v. de medewerkers en bezoekers van de VRLN. De Opdrachtgever wenst een hoogwaardige koffieconcept waarbij smaak en beleving hand in hand gaan. Op basis van de door de Opdrachtgever beschreven doelstellingen, wensen en eisen in de Aanbestedingsdocumenten, dient de Opdrachtgever per categorie een passende automaat aan te bieden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 335 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het plafondbedrag voor de initiële looptijd van de overeenkomst, alsmede het gewenste aantal automaten staat vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel van deze aanbesteding is om één raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de Overeenkomst bedraagt 5 jaar. Deze Overeenkomst kan door de VRLN met 2 maal 1 jaar worden verlengd. Er is gekozen voor een looptijd welke gelijk is aan de technische levensduur van koffievoorzieningen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 201-413083
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese Openbare Aanbestedingsprocedure Koffievoorziening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pelican Rouge Coffee Solutions B.V.
23052491
Calandstraat 41
Dordrecht
3316 EA
Nederland
Telefoon: +31 786544544
E-mail: proposalcenter@pelicanrouge.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.pelicanrouge.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Pr. Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018